Walce: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
Numer ogłoszenia: 108694 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce , ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, faks 077 4660784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia, w granicach administracyjnych - teren o powierzchni ok. 967 (ha), zgodnym z uchwałą Nr XVI.104.2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia; 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Sporządzenie tekstu i rysunku planu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego; 2)Przeprowadzenie pełnej procedury formalno-prawnej wynikającej z art. 17 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z: a)wykonaniem aktualizacji opracowania ekofizjograficznego, zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), b)wykonaniem prognozy oddziaływania w/w planu na środowisko, spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, c)opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), d)kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej, w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), w tym przygotowania projektów pism wraz z rozdzielnikiem dot. zawiadomień, uzgodnień, ogłoszeń oraz projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą przedmiotu zamówienia, e)udział we wszelkich czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu planu, wykonanie innych materiałów planistycznych i dokumentacji prac planistycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587 z późn. zm.), f)wprowadzenie projektu planu do edytora aktów prawnych oraz doprowadzenie do opublikowania uchwały Rady Gminy w sprawie przedmiotowego planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 3)Forma opracowania projektu planu: a)część tekstowa planu powinna być wykonana w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej w formatach: Word, PDF oraz XML (plik strukturalny); Kompletne ustalenia dla poszczególnych terenów winny być zapisane w odrębnych jednostkach redakcyjnych (np. paragrafach lub kartach terenu). Jednostki redakcyjne tekstu odnoszące się do obiektów przestrzennych (terenów, linii zabudowy) muszą posiadać niepowtarzalne identyfikatory (niejawny: np. identyfikator elementu XML lub jawny: np. niepowtarzalny numer paragrafu lub karty, oraz muszą zawierać odwołanie do obiektu, do którego się odnoszą (niejawny w formie identyfikatora obiektu przestrzennego lub jawny w formie pełnego symbolu terenu: numer-przeznaczenie); b)rysunek planu powinien być sporządzony w wersji tradycyjnej - papierowej barwnej oraz w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym. Wykonawca doprowadzi do jego poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego. Wersja elektroniczna powinna być wykonana w formatach: - w formacie rastrowym (JPG, Tiff-GeoTiff, rozdzielczość 300-600 dpi, w kolorze minimum 8 bit; treść rysunku w formacie cdr, dwg i dgn), - w formacie bazodanowym (pliki .shp według modelu opisanego w załączniku nr 2 do umowy). 3.Projekt planu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 z późn. zm.), - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), - przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd., - ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. 2011, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), - rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. 2011, Nr 289, poz. 1699), - ustawą z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010, Nr 76, poz.489 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (DZ.U. z 2010 Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.), - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów elektronicznych (Dz. U. z 2012, poz.526), - w przypadku zmian ustawowych Wykonawca winien je uwzględnić w projekcie; 4.Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 275.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie z art. 26 ust. 2d o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp - załącznik nr 3b do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe są jedynie: a) w sytuacjach określonych w załączniku nr 1 do umowy p.n.: Harmonogram prac projektowych (etap II i III), który stanowi integralną część umowy, tj.: - termin realizacji II etapu - przedłożenia planu do uchwalenia Radzie Gminy może ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na stosowne decyzje Ministra i,lub Marszałka w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i,lub leśnych na cele nierolnicze i,lub nieleśne. - termin realizacji II etapu może ulec zmianie, o ile zajdzie potrzeba ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie, wynikająca z wprowadzenia zmian do projektu planu w przypadku ponowienia procedury, wynikającego ze stwierdzenia przez Radę Gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, - termin realizacji III etapu może ulec zmianie, w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu oraz na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego, b) w przypadku zmian w czasie trwania umowy obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na treść niniejszej umowy, w tym sposób opracowania przez Wykonawcę projektu planu miejscowego. 2. Ewentualne zmiany umowy, wynikające z okoliczności określonych powyżej, pozostają bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w sekretariacie pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie