Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24 marca 2021 roku

 Protokół Nr XXXI/2021 
z XXXI Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 24 marca 2021 roku

 XXXI Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w trybie zdalnym w dniu 24 marca 2021 r. Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

        Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż  zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz iż  zgodnie z artykułem 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbywa się w trybie zdalnym.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność, prosząc radnych o potwierdzenie swojej obecności słowami "jestem obecny". Pan Mateusz Burczyk stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych.                                                            
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny to radny Robert Jurczyk.

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXI Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i umieszczenie go w pkt 6 j porządku obrad
oraz zarządził głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  wprowadziła do porządku obrad ww. projekt uchwały poprzez umieszczenie go w pkt 6 j porządku obrad.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXI Sesji  według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i      

    Mieszkań (Dyspozytor Wojewódzki w Urzędzie Statystycznym w Opolu oraz Koordynator   

    Dyspozytorów Wojewódzkich).

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                         

 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXX sesji
i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.

    Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXX sesji Rady Gminy Walce.

 

4. Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i       Mieszkań (Dyspozytor Wojewódzki w Urzędzie Statystycznym w Opolu oraz Koordynator Dyspozytorów Wojewódzkich).

          Pani Joanna Karczewska, koordynator Dyspozytorów Wojewódzkich oraz pani Justyna Kozłowska Dyspozytor Wojewódzki w Urzędzie Statystycznym w Opolu przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i       Mieszkań udostępniając je jednocześnie w formie prezentacji multimedialnej.
       Radny Tomasz Banaś poruszył kwestię bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych w trakcie spisu oraz zadał pytanie dotyczące metod spisania się, zauważając iż podczas prezentacji przekazano, że obowiązkową metodą jest samospis internetowy, podczas gdy jest również kilka innych możliwości.
      Panie Dyspozytor z Urzędu Statystycznego zapewniły, iż przekazane dane są bezpieczne oraz objęte tajemnicą statystyczną. Nawiązując do drugiej kwestii poinformowały, iż samospis internetowy jest podstawową formą spisania się i obowiązuje od 1 do 15 kwietnia br., natomiast od 16 kwietnia pracę rozpoczynają również rachmistrzowie spisowi, co oznacza że nie będzie możliwości odmówienia spisania się  rachmistrzowi, jeżeli  do nas zadzwoni.
       Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

       Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od  11.02.2021 r. do 24.03.2021 r . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował, iż  projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXXI/258/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

        Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. 

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/259/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

c) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O;   

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/260/2021  w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.

    d) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

  W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę                                          Nr  XXXI/261/2021  w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O.

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania     bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/262/2021  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku.

 

f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

    W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/263/2021  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce.

g) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025;

   Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. 

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu .

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/264/2021  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025 z uwzględnieniem autopoprawki.

 

  h) rozpatrzenia petycji;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

     Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

    W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/265/2021  w sprawie rozpatrzenia petycji.

    i) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

    Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

    W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/266/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

j) określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu .

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXI/267/2021  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

6. Interpelacje i zapytania.

Nie zgłoszono interpelacji bądź zapytań.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:47.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 


PDFProtokół Nr XXXI z XXXI Sesji Rady Gminy Walce w dniu 24 maja 2021 r.pdf
                                                        

Wersja XML