Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 stycznia 2021 roku

                                                                                            Protokół Nr XXIX/2021
                                                                    z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
                                                                                      w dniu 14 stycznia 2021 roku


XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w trybie zdalnym dnia 14 stycznia 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:01.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz iż zgodnie z artykułem 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbywa się w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność, prosząc radnych o potwierdzenie swojej obecności słowami "jestem obecny". Pan Mateusz Burczyk stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. W sesji nie uczestniczyli radni Robert Jurczyk oraz Jarosław Brzezinka. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.


2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.
Rada Gminy Walce obradowała na XXIX Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce";

b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”w Grocholubiu.

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:


a) w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie . W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIX/246/2021 w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"


b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”w Grocholubiu.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie . W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIX/247/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”w Grocholubiu.


4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:07.
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
   Sabina Schady                                                                                                                           Mateusz Burczyk


PDFProtokół Nr XXIX.2021 z XXIX Sesji Rady Gminy Walce 14.01.2021.pdf
 

Wersja XML