Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020

Protokół Nr XXVI/2020
z XXVI Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 25 listopada 2020 roku

 

XXVI  Sesja Rady Gminy Walce rozpoczęła się o  godzinie 15.30.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował iż zgodnie a art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbywa się w trybie zdalnym. Przewodniczący Mateusz Burczyk przypomniał obecnym, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na XXVI sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

1.         Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4.         Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.         Informacja o analizie oświadczeń majątkowych

6.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a.         w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

b.         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c.         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

d.         w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,

e. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

f.          w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu,

g.         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

h.         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

i.          w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora+”

j.          w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą

7.         Interpelacje, zapytania.

8.         Wolne wnioski i informacje.

9.         Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad.

W związku z wnioskiem Radnego Marka Kołodziejczyka o prowadzenie do porządku uchwałę
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego rozpoczęto głosowanie.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały
w punkcie 5k.  wobec braku kolejnych wniosków, porządek został zaakceptowany.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:

   Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXIII sesji
i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XXIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Gminy Walce.

Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XXIV sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.                    

        Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Walce  przedstawili analizy oświadczeń majątkowych. Powyższe analizy stanową załącznik do protokołu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał;

a)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/221/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.

b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXVI/222/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/223/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

       Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  uwag poddano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXVI/224/2020 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

e)  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

       Ponownie przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/225/2020 w sprawie
 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu,

   Pan Mateusz Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/226/2020  w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu.

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

       Pan Przewodniczący Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/227/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/228/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok .

i) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora+”

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXVI/229/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora+”

j) w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/230/2020 w sprawie
w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

j) w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/231/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

 

8. Interpelacje, zapytania

Brak

9.Wolne wnioski i informacje

Pan Przewodniczący Tomasz Banaś zapytał:

  1. Czy wiadomo co z projektem drogi Walce – Kromołów ?
  2. Jaki jest stosunek do drogi Dobieszowice – Walce, z prośbą o napisanie do Starostwa zapytania, kiedy będzie remontowana droga.

Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzielił Pan Wójt Marek Śmiech informując, że jest 14 ofert na budowę powyższej drogi. Wszystkie informacje zostały umieszczone na BIP Starostwa Krapkowickiego.  Pan Przewodzący Mateusz Burczyk poinformował iż zostanie skierowane pismo do Starostwa Krapkowickiego z zapytaniem o stan relacji napraw drogi Dobieszowice – Walce.

10. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXVI sesji został zrealizowany i zamknął posiedzenie o godzinie 15:59.

      Na tym protokół zakończono.        

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk      


PDFProtokół Nr XXVI .2020 z dnia 25.11.2020.pdf                                               

Wersja XML