Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020

Protokół Nr XXI/2020

z XXI Sesji Rady Gminy Walce

w dniu  1 lipca 2020 roku

 

XXI Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na XXI sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2019.
 1. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad.

Wobec braku wniosków, porządek został zaakceptowany.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.

Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XIX sesji Rady Gminy Walce.

Ponownie przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XX sesji i potwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.

Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XX sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Walce na lata
2017-2020 Dokumentacja w załączaniu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał

a) w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce;

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/148/2020 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce.

Głos zabrał Pan Himmler, który podziękował za wyróżnienie i uhonorowanie jego osoby tytułem Honorowy Obywatel Gminy Walce. Podziękował za wieloletnią współpracę oraz

b) w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/149/2020 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce.

Głos zabrała Pani Vogel, która również podziękowała za wyróżnienie i uhonorowanie jej tytułem Honorowy Obywatel Gminy Walce.

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/150/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

d) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddano projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/151/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

e) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ponownie przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/152/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Walce na rok 2020;

Pan Mateusz Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/153/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Walce na rok 2020;

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2020 rok;

Pan Przewodniczący Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/154/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2020 rok;

h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2020 rok;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/155/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2020 rok;

i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2020 roku;

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2020 roku. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/156/2020.

j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/157/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach;

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/158/2019

w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach.

l) w zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wasi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy”.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wasi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy”.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XVII/159/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wasi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy”.

7. Interpelacje, zapytania

Brak

8.Wolne wnioski i informacje

Brak

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XVII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 17:11.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk                                                     


PDFProtokół Nr XXI z 1 lipca 2020 sesja nadzwyczajna.pdf

Wersja XML