Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020

Protokół Nr XX/2020

z XX Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 19 maja 2020 roku

 

XX Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.         
  Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu.

         Imienny wykaz głosowań radnych na XX sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad.

W związku z wnioskiem Radnego Marka Kołodziejczyka wprowadzono do porządku uchwałę
 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/159/2020 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy”.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/159/2020 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy” w punkcie 7 i.  wobec braku kolejnych wniosków, porządek został zaakceptowany.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:

   Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XVII sesji
i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XVII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XVII sesji Rady Gminy Walce.

Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XVIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.                    

        Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 5. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2019.
Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Walce za rok 2019. Dokument w załączeniu.  

6.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał;

a)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok,;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/171/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XX/172/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz  z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce”;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/173/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz  z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce”.   

d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce; 

       Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  uwag poddano projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XX/174/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce.  

e)  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walce na lata 2020 – 2022;

       Ponownie przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XX/175/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walce na lata 2020 – 2022

f)  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć nauczycielom, którym  powierzono  stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;

   Pan Mateusz Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XX/176/2020  
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć nauczycielom, którym  powierzono  stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce.  

g) w sprawie przedłużenia umów najmu;

       Pan Przewodniczący Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/177/2020 w sprawie przedłużenia umów najmu.

h) w sprawie przedłużenia umów dzierżawy;

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/178/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2020 rok;

i) w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/159/2020 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów – rurociąg kanalizacyjny tranzytowy”;

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XVII/179/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

8. Interpelacje, zapytania

Brak

9.Wolne wnioski i informacje

Brak

10. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XX sesji został zrealizowany i zamknął posiedzenie o godzinie 16:24.

      Na tym protokół zakończono.        

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk        


PDFProtokół Nr XX.2020 z dnia 19.05.2020.pdf                                             

Wersja XML