Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020

Protokół Nr XIX/2020

z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 30 kwietnia 2020 roku

 

 XIX Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.           

Sesja rozpoczęła się o  godzinie 09:03.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 12 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu.

         Imienny wykaz głosowań radnych na XIX sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

       Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że sesja została zwołana na wniosek Wójta na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania

    Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIX/166/2020 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

  b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

    Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XIX/167/2020  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

c) w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
            W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XIX/168/2020 
w sprawie w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

  Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XIX/169/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa  COVID-19

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr XIX/179/2020 w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XIX sesji został zrealizowany
oraz zamknął posiedzenie o godzinie 09:13

      Na tym protokół zakończono.        

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk          

 


PDFProtokół Nr XIX.2020 z dnia 30.04.2020_.pdf                                                                     

Wersja XML