Walce: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Diamentowej w S t r a d u n i
Numer ogłoszenia: 144789 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104925 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, faks 077 4660784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Diamentowej w S t r a d u n i.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: a) budowie sieci wodociągowej ø 160 mm PCV L=907 m i ø 90 mm PCV L=83 m b) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 mm L=366 m i tłocznej ø 63 mm L=179 m oraz 1 szt. przepompowni ścieków ( PE-HD ø 1200 mm, H=3,2 m, 2 pompy o mocy 2,1 kW i q=1,8 l/s). 2. Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dokumentacje techniczne wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.12.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 461512,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ