Rozkochów: Wymian pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowa utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5
Numer ogłoszenia: 195861 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161417 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska 32, 47-344 Rozkochów, woj. opolskie, tel. 0-77 4 660 383, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymian pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowa utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zadanie nr 1 - wymiana pokrycia dachowego na kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5. Zakres prac obejmuje: ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, rozbiórka łat, wywóz materiałów z rozbiórki, założenie folii przeciwwiatrowej 564,3171 m², przemurowanie komina z cegły klinkierowej - 1,368 m³, łacenie całego dachu - 564,3171 m², montaż rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie obróbek blacharskich 112,50 m², wszystkich murów oraz łączeń, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki - 564,3171 m², montaż płotków przeciwśniegowych - 63,91 mb, montaż rur spustowych, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego 2. Zadanie nr 2 - przebudowa (wymiana) utwardzenia placu (terenu) wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5. Powierzchnia utwardzenia 620 m². Zakres prac obejmuje: ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, zdjęcie istniejącej warstwy ziemi i utwardzenia z betonu (gr. 15 cm), wykonanie koryta pod utwardzenie, ułożenie, wykonanie podkładów dolnych i górnych pod nawierzchnię, ułożenie krawężnika z kostki granitowej na ławie betonowej, ułożenie kostki kamiennej granitowej, uporządkowanie terenu i powrócenie do stanu pierwotnego obok istniejącego terenu robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 324216.81 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: wymiana pokrycia dachowego na kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: przebudowa (wymiana) utwardzenia placu (terenu) wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)