Rozkochów: Wymiana pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowa utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5
Numer ogłoszenia: 161417 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie , ul. Wiejska 32, 47-344 Rozkochów, woj. opolskie, tel. 0-77 4 660 383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowa utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wymiana pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowa utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na zadania obejmujące: 1. Zadanie nr 1 - wymiana pokrycia dachowego na kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5. Zakres prac obejmuje: ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, rozbiórka łat, wywóz materiałów z rozbiórki, założenie folii przeciwwiatrowej 564,3171 m², przemurowanie komina z cegły klinkierowej - 1,368 m³, łacenie całego dachu - 564,3171 m², montaż rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie obróbek blacharskich 112,50 m², wszystkich murów oraz łączeń, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki - 564,3171 m², montaż płotków przeciwśniegowych - 63,91 mb, montaż rur spustowych, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego 2. Zadanie nr 2 - przebudowa (wymiana) utwardzenia placu (terenu) wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5. Powierzchnia utwardzenia 620 m². Zakres prac obejmuje: ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, zdjęcie istniejącej warstwy ziemi i utwardzenia z betonu (gr. 15 cm), wykonanie koryta pod utwardzenie, ułożenie, wykonanie podkładów dolnych i górnych pod nawierzchnię, ułożenie krawężnika z kostki granitowej na ławie betonowej, ułożenie kostki kamiennej granitowej, uporządkowanie terenu i powrócenie do stanu pierwotnego obok istniejącego terenu robót. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania określono w przedmiarach robót - zał. nr 6 do SIWZ, dokumentacji projektowej - zał. nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 8 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce pokój nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pokój nr 9 (sekretariat),.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..