Walce: Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
Numer ogłoszenia: 318606 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce , ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, faks 077 4660784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy położonego przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, z podziałem na dwa etapy robót: a) I etap - remont WC (damski i męski) parter UG Walce oraz remont WC (damski i męski) I piętro UG Walce, m.in. wymiana instalacji wod.-kan. wraz z wymianą urządzeń sanitarnych; b) II etap - remont instalacji elektrycznej na I piętrze UG Walce (m.in.: montaż wewnętrznych linii zasilających, telefonicznych i sieci komputerowej LAN) oraz remont I piętra UG Walce (m.in.: roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana stolarki drzwiowej oraz prace porządkowe, w tym opróżnienie pomieszczeń z rzeczy pod nadzorem pracownika urzędu i wniesienie ich z powrotem na miejsce po wykonanych robotach). Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Prowadzenie prac remontowych nie może zakłócać korzystania z budynku Urzędu Gminy w sposób typowy, zgodny z jego przeznaczeniem oraz zapisami statutowymi. Każdego dnia po zakończeniu prac należy doprowadzić budynek do stanu czystości, tak aby funkcjonowanie budynku Urzędu Gminy odbywało się bez zakłóceń. Remont każdego pokoju należy wykonywać w oddzielnym czasie. 2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram robót, który będzie uwzględniał etapy robót oraz terminy wykonania poszczególnych pomieszczeń i będzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robót budowlanych. Roboty budowlane na w/w zadanie będą wykonywane zgodnie z Harmonogramem robót. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Harmonogram robót będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy i będzie podstawą do kontroli postępu robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 i 7a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą i nie jest podstawą do wyszacowania ceny ofertowej, a także dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.40.00-1, 45.31.43.20-0, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i,lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddz. Walce Nr 50 8884 1014 2002 00128368 0005, z dopiskiem - wadium w postępowaniu na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - zapis fakultatywny). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie z art. 26 ust. 2d o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp - załącznik nr 2b do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlegać będzie aneksowaniu w trybie art. 144 ust. 1 ustawy. W szczególności aneksowaniu podlegać może: 1. zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. a. Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, -nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, -jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). b. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. c. W przypadku zmiany specjalisty - nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. d. Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. 3. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a. opis zmiany, b. uzasadnienie zmiany, c. koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, d. wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, e. czas wykonania zmiany, f. wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, g. konieczność sporządzenia aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, sekretariat pok. nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie