Walce: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
Numer ogłoszenia: 195920 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132690 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, faks 077 4660784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w następującym zakresie: a) podbudowa z tłucznia niesortowalnego o grubości śr. 15 cm, na zjazdach wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm; b) nawierzchnia: - na włączeniu do drogi powiatowej: skropienie podbudowy emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego po zagęszczeniu 3 cm, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu 3 cm; - na pozostałym odcinku drogi oraz zjazdach: powierzchniowe utrwalenie warstwa dolna emulsja asfaltowa oraz grys kamienny 8/12 mm, powierzchniowe utrwalenie warstwa górna emulsja asfaltowa i grys kamienny 5/8 mm; c) roboty wykończeniowe: wycinka krzewów, naprawa poboczy, plantowanie itp. Główne parametry geometryczne: - długość drogi - 540 m - szerokość jezdni - 3,0 ÷ 5,0 m - powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni - 2069,81 m² - powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego - 174,25 m² - powierzchnia nawierzchni utrwalonej powierzchniowo - 1895,56 m² 2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113461,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ