Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.

ZARZĄDZENIE NR 0151/32/2010
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 i zbycia jego w drodze rokowań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż. samochodu pożarniczego marki ŻUK A156o numerze rejestracyjnym ODB 1103, rok produkcji 1987, nr ident. (VIN) SUL 156111H0177759 odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć postanawia zbyć samochód pożarniczy w drodze rokowań z nabywcą, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2.

Rokowania przeprowadzi Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Smandzik
Członkowie: Jerzy Mikus
Bernard Suchan

§ 3.

Ustala się treść ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż samochodu określonego
w § 1 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Bernard Kubata

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0151/32/2010 Wójta Gminy Walce
z dnia 30 czerwca 2010 r.
 


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103, rok produkcji 1987, nr (VIN) SUL 156111H0177759.

1. Gmina Walce ogłasza rokowania ustne na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103, rok produkcji 1987 nr ident. (VIN) SUL 156111H0177759.
2. Cena wywoławcza netto wynosi 800,00 zł.
3. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 15 czerwca 2010 r.
4. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2010 r.
5. Osoby zainteresowane nabyciem samochodu pożarniczego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 14 lipca 2010 roku do godziny 11,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – samochód pożarniczy”
Zgłoszenie powinno zawierać:
? imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
? datę sporządzenia zgłoszenia,
? proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
6. Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 14, tel. 77-4 660 108 w. 15)
7. Rokowania odbędą się 15 lipca 2010 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Walcach, ul. Mickiewicza 18 (sala narad na parterze)
8. Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.


WÓJT

mgr Bernard Kubata
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Suchan
Data wytworzenia: 2010-06-30

Wersja XML