Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)

ZARZĄDZENIE NR 0151/22/2009
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR o numerze rejestracyjnym OPG 014H
i zbycia jego w drodze rokowań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż. samochodu pożarniczego marki STAR o numerze rejestracyjnym OPG 014H, rok produkcji 1977, nr silnika 72456, nr podwozia - nadwozia 61887, odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć samochód pożarniczy w drodze rokowań z nabywcą, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2. Rokowania przeprowadzi Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Smandzik
Członkowie: Jerzy Mikus
Bernard Suchan
Joachim Kołodziejczyk

§ 3. Ustala się treść ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0151/22/2009 Wójta Gminy Walce
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR o numerze rejestracyjnym OPG 014H, rok produkcji 1977, nr silnika 72456, nr podwozia - nadwozia 61887, pojemność silnika 4680, ilość miejsc – 3

1. Wójt Gminy Walce ogłasza rokowania ustne na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR o numerze rejestracyjnym OPG 014H, rok produkcji 1977, nr silnika 72456, nr podwozia - nadwozia 61887, pojemność silnika 4680, ilość miejsc – 3.
2. Cena wywoławcza netto wynosi 400,00 zł.
3. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 09 czerwca 2009 r.
4. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 25 czerwca 2009 r.
5. Osoby zainteresowane nabyciem samochodu pożarniczego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 08 lipca 2009 r. do godziny 11,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – samochód pożarniczy”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; 
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
6. Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 14, tel. 077-4 660 108 w. 15)
7. Rokowania odbędą się 09 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Walcach, ul. Mickiewicza 18 (sala narad na parterze)
8. Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.


Wójt Gminy
mgr Bernard KubataPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Smandzik
Data wytworzenia: 29-06-2009 r.

Wersja XML