Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy: ZP- 341/4/7/07
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  http://www.bip.walce.pl/
Ponadto SIWZ można odebrać w dni robocze, odpłatnie w kwocie 10,00 zł  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 w godzinach 9.00 – 14.00
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) : 45233124-4 Drogi dojazdowe
Przedmiotem zamówienia jest  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, na długości 1151,0 m i szerokości śr. 4,3 m.
Zakres robót obejmuje:
- korytowanie o średniej głębokości 20 cm;
- kruszenie gruzu betonowego (rozbiórkowego);
- ułożenie dolnej warstwy z pokruszonego gruzu o frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm;
- ułożenie górnej warstwy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm, grubości 7 cm;
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami
   kamiennymi;
- wykonanie wjazdów na pola o szerokości 4,0 m, wyokrąglonych łukami o promie-
 niach R=3 m, do granicy działki drogi;
- wyrównanie poboczy i obsianie trawą;
- posadzenie wzdłuż drogi, po obu stronach, jednego rzędu drzew liściastych (lipa),
 w odstępach co 5-6 m.
Zakres robót szczegółowo określony jest w przedmiarach robót (załącznik nr 7 do SIWZ) i opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
Składowanie nadmiaru ziemi z urobku nastąpi nieodpłatnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na odległość do 1,5 km.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.      Oferty wariantowe:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.      Termin wykonania zamówienia: zamówienie winno być wykonane w terminie do 15.09.2007 r.
VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
                ●   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej lub          
                     prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
                     2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807)
                 ●   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
                     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
                                                                  
                 ●   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
                     wykonanie zamówienia;
    nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art.         22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
     udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie     
       ostatnich   5         lat, co najmniej dwóch robót budowlanych o 
       charakterze i wartości   podobnej do przedmiotu zamówienia;                                                              
·        dysponują kadrą  z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej;
·        posiadają środki finansowe (własne lub w ramach linii kredytowej) w wysokości rzeczywistej nie mniejszej niż 75 % zaoferowanej przez siebie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
·        posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
·        spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 3. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 4. wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
 5. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;
 6. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
 7. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 8. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę – 100 %.
 
X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 30.05.2007 r.  do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 9. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 na sali narad pokój nr   1 (parter).
    
XI.      Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
PDFzałącznik nr 2 - oświadczenie.pdf
PDFzałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf
PDFzałącznik nr 4 - wykaz wykonancy robót.pdf
PDFzałącznik nr 5 -wykaz osób i podmiotów.pdf
PDFzałącznik nr 6 - wykaz narzędzi i urządzeń.pdf
PDFzałącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 1.pdf
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 2.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 3.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 4.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 5.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 6.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 7.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 8.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 9.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 10.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 11.jpeg
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 12.jpeg
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 13.pdf
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 14.pdf
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 15.pdf 
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 16.pdf
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 17.pdf
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 18.pdf
PDFzałącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne.pdf
                                                                                                         
Walce, dn. 2007.05.14              mgr Bernard Kubata - Wójt Gminy Walce

Walce, 2007.06.05
 
Numer sprawy: ZP-341/4/7/07
                                                                                                             
                                                                            
                                           ZAWIADOMIENIE
         O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. Kolejowa 1, 48-100 Głubczyce.
Uzasadnienie wyboru:
                Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W/w wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową : 203.881,67 zł + 22%VAT. Łącznie: 248.735,64 zł.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.
 
Środki ochrony prawnej:
 
                Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Walce
 
                                                                                                                             mgr  Bernard Kubata

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Numer sprawy:  ZP-341/4/7/07
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Wójt Gminy Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. Kolejowa 1, 48-100 Głubczyce.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Gmina Walce
   ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
   e-mail:
   tel. 077/4660108, 4076070
   fax: 077/4660784
 
II. Osoba upoważniona do kontaktów:
    
     Jerzy Mikus – kontakt w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 15.00
     Tel. 077/4660108 lub 4076070
     Fax: 077/4660784
     E-mail:
 
III. Uzasadnienie wyboru:
 
Oferta w/w wykonawcy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i zawiera  najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                             
                  
Walce, 2007.06.18                                                                                Wójt Gminy Walce    
     /-/ mgr  Bernard Kubata
                 

 
                                                                                                             

Wersja XML