Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury załatwiania spraw - nieaktualne

                                                                Uwaga !
       Informujemy o zmianie rachunku Urzędu Gminy podanego w opisie
poszczególnych  procedur. Wobec tego wszelkie należności należy uiszczać
                  na konto: 
Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddz. Walce

                           14 8884 0004 2002 0212 8368 0125


 

WYKAZ   PROCEDUR   ZAŁATWIANIA   SPRAW

 Nazwa procedury

Formularze 

 GEODEZJA, MIENIE KOMUNALNE 

 DOCNadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc

 PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf

 DOCRozgraniczenie nieruchomości.doc  DOCWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc

 DOCZbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc

 DOCWniosek o zbycie, obciążenie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości gminnej.doc

 DOCWydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc

 DOCWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.doc

 DOCstwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.doc

 DOCWniosek o oddanie w najem mieszkania.doc

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 DOCKoordynacja udzielania zamówień publicznych i wydawanie SIWZ.doc

 DOCWniosek o wydanie SIWZ.doc

 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 DOCZgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, przez prowadzących instalacje (osoby fizyczne).doc

 

 DOCZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

 

 DOCZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.doc

 

 DOCUdostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronnie, publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.doc

 DOCwniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.doc

 DOCWydanie decyzji środowiskowych.DOC

 DOCwniosek o wydanie decyzji środow..doc

 DOCInfor.od osób fiz. o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagroż dla środ. (azbest, PCB oraz in.).DOC

 

 POMOC SPOŁECZNA 

 DOCDodatek mieszkaniowy.doc

 DOCWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc
PDFZaświadczenie o zarobkach.pdf
DOCOświadczenie.doc
PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf

 DOCJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.doc

 PDFWniosek o tzw. becikowe.pdf
 PDFZaświadczenie lekarskie.pdf

 DOCPomoc w formie usług opiekuńczych.doc

 

 DOCProwadzenie postępowania o skierowanie osoby na przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu.doc

 

 DOCŚwiadczenie pielęgnacyjne.doc

 PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego.pdf

 DOCUmieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.doc

 

 DOCZasiłek celowy.doc

 

 DOCZasiłek celowy specjalny.doc

 

 DOCZasiłek okresowy.doc

 

 Zasiłek pielęgnacyjny

 PDFWniosek o ustalenie prawa do zasilku pielęnacyjnego.pdf

 Zasiłek rodzinny

 PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnenego oraz dodatków.pdf
 PDFOświadczenie dochody.pdf
 PDFOświadczenia pozostałe.pdf
 PDFZaświadczenie Urząd Skarbowy.pdf
 PDFForma realizacji świadczenia.pdf

 DOCZasiłek stały.doc

 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy


 Fundusz alimentacyjny
 

 PDFWniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf


 PDFWniosek o fundusz alimentacyjny.pdf
 PDFOświadczenie dochodowe.pdf
 PDFZaświadczenie o dochodach.pdf
 PDFForma realizacji świadczenia..pdf

  WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

 DOCUzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.doc

 DOCFormularz wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.doc

 ROLNICTWO  

 DOCzawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych.doc

 

 DOCwydanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywną.doc

 DOCWniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.doc

  SPRAWY WOJSKOWE 

 DOCRejestracja przedpoborowych.doc

 

 DOCPrzeprowadzenie poboru.doc

 

 DOCWydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.doc

 

 DOCWydawanie decyzji o uznaniu poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

 

 DOCWydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych samotnym żołnierzom lub poborowym oraz uznanym za wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

 

 DOCUstalenie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.doc

 DOCWniosek o wypłatę należnego świadczenia rekompensujacego.doc

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 DOCZaświadczenie ws. przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc

 DOCwniosek o zaświadczenie.doc

 DOCWypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

 DOCwniosek o wyrys i wypis.doc

 DOCWstępny projekt podziału.doc

 DOCwniosek ws wstępnego podziału nieruchomości.doc

 DOCDecyzja o waunkach zabudowy.doc

 DOCwniosek o decyzję ws warunków zabudowy.doc

 OŚWIATA 

 DOCStypendia szkolne.doc

 DOCWniosek o stypendium.doc

 DOCDofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc

 DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.doc
DOCZgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownnikiem.doc

PESEL  

 DOCNadanie numeru PESEL.doc

 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH   

 DOCUdostępnianie_danych_osobowych.doc

 DOCWzór_wniosku_o_udostepnienie_danych_osobowych.doc

 REJESTR WYBORCÓW 

DOCPrzyjęcie_wniosku_o_wpisanie_do_rejestru_wyborców.doc

DOCPisemna deklaracja do wpisania do rejestru wyborcow.doc
DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow w cz.A-B.doc

DOCPrzyjęcie_wniosku_o_wpisanie_do_spisu_wyborców.doc

DOCPrzyjęcie_wniosku_o_wpisanie_do_spisu_wyborców.doc

DOCUdostępnienie_rejestru_wyborców.doc
DOCUdostępnienie_spisu_wyborców.doc

DOCWniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc
DOCWniosek o udostepnienie spisu wyborcow.doc

 DOWODY OSOBISTE 

 DOCWydanie pierwszego dowodu osobistego.doc

 PDFwniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego..pdf

 DOCWymiana dowodu osobistego.doc 

 PDFwniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego..pdf

 DOCWydanie dowodu osobistego w miejsce utraconego.doc

 PDFwniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego..pdf

 DOCZgłoszenie utraty dowodu osobistego.doc

 

 DOCWydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych (1).doc

 

 EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 DOCWymeldowanie z pobytu stałego.doc

 PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

 DOCWymeldowanie z pobytu czasowego.doc

 PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace.pdf

 DOCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc

 

 DOCWymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego.doc

 PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace.pdf

 DOCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc

 PDFWydanie poświadczenia zameldowania.pdf

 DOCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc

 PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
 PDFZgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf

 DOCZameldowanie na pobyt stały.doc

 PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

 DOCZameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc

 PDFZgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf

 DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc

 PDFZgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf

 PDFUdostępnienie danych z ewidencji ludności.pdf

 PDFWniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf

 URZĄD STANU CYWILNEGO 

 DOCRejestracja urodzenia dziecka.doc  PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 DOCRejestracja zgonu.doc  PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 DOCZawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.doc  PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 DOCWydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o..doc  
 DOCWydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ? do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.doc  PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małż..pdf
 DOCWydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.doc  PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małż.zagranicą.pdf
 DOCWydanie zaświadczenia o braku księgi stanu cywilnego.doc  
 DOCWydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.doc  
 DOCWydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zainteresowany nie pozostaje w związku małżeńskim.doc  
 DOCWydanie zaświadczenia potwierdzającego planowany termin zawarcia małżeństwa.doc  
 DOCUmiejscowienie aktu zagranicznego.doc  PDFWniosek o umiejscowienie aktu zagranicznego.pdf
 DOCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.doc  
 DOCUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.doc  
 DOCOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc  
 DOCRejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.doc  
 DOCOdtworzenie treści aktu krajowego.doc  
 DOCWpisanie odpisu aktu zaginionego do księgi stanu cywilnego.doc  
 DOCWystąpienie z wnioskiem o nadanie ?Medali za długoletnie pożycie małżeńskie?.doc  
 DOCPrzyjęcie zgłoszenie urodzenia dziecka do protokołu.doc  
 DOCPrzyjęcie zgłoszenia zgonu do protokołu.doc  
 DOCPrzyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.doc  
 DOCPrzyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.doc  
 DOCPrzyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka.doc  
 DOCPrzyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc  
 DOCNaniesienie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców i wynikającej stąd zmianie nazwiska dziecka..doc  
 DOCNaniesienie do aktu urodzenia dziecka danych ?kryjących brak ojca?, określonych w art. 42 ust.2 p.a.s.c..doc  
 DOCSkreślenie części wpisu dotyczącego danych, które nie mogą być zamieszczone w akcie stanu cywilnego.doc  
 DOCNaniesienie decyzji o zmianie lub ustaleniu pisowni imion i nazwisk rodziców do aktów stanu cywilnego pełnoletnich dzieci.doc  
 DOCNaniesienie zmian, o których mowa w art. 47 p.a.s.c. do aktu urodzenia.DOC  
 DOCZamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania.doc  
 DOCZezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.doc  
 DOCWydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc  PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
 DOCPotwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc  DOCWnosek o potwierdzenie kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 DOCWydawanie kserokopii lub zaświadczeń z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.doc  
 DOCPotwierdzanie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.doc  
 DOCPrzyjęcie oświadczenia ostatniej woli.doc  
 DOCUstalenie pisowni imienia lub nazwiska.doc  

  ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
   NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

DOCWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOCoświadczenie (alkohole).doc
DOCINFORMACJA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOH..doc

DOCWydawanie zaświadczeń o dokonanej opł. za korzystanie z zezwoleń na sprz. napoj. alk..doc DOCwniosek o wydanie zaśw. o dokonanej opłacie za korz. z zezw. na sprz. napojów alkoh..doc
DOCWydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc DOCwniosek o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

DOCEwidecja działalności gospodarczej-wydawanie zaświadczeń o potwierdzeniu danych zawartych w ewidencji działalności gosp..doc  DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzenie danych zawartych w ewid. DG.doc

DOCDokonanie wpisu do CEIDG.doc
DOCDokonanie zmian we wpisie CEIDG.doc
DOCWniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG.doc
DOCWniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.doc
DOCWniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.doc

PDFCEIDG-1.pdf
PDFInstrukcja wypelniania wniosku CEIDG-1.pdf
PDFPKD 2007.pdf
DOCWydawanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc  DOCWniosek o wydanie dublikatów zaświadczeń, decyzji, zezwoleń.doc

  PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

DOCPodatek od środków transportowych.doc PDFDeklaracja DT-1.pdf
PDFzałącznik DT-1A.pdf
   
   

 

Wersja XML