Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach


Ogłoszenie

Wójta Gminy Walce
Ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach


1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące
przedmiotem konkursu winien spełniać: 
1) obywatelstwo polskie
2) ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe magisterskie,
5) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
6) doświadzenie z pracy związane z działalnością kulturalną,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy dyrektora
poza siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. 
 

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1) znajomość przepisów:
a) o samorządzie gminnym,
b) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności o instytucjach kultury,
c) o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
d) o zamówieniach publicznych,
e) prawa pracy,
2) znajomość języka obcego,
3) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),
4) zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność organizowania imprez masowych,
5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
6) wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym środków z programów UE) na działalność kulturalną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem konkursu:
1) kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, objętych statutem Gminnego Ośrodka Kultury, a w szczególności:
a) edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę oraz przygotowaniem środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze,
b) rozwojem czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,
c) tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
d) rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
e) tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
f) organizowaniem kulturalnej rozrywki i rekreacji,
2) zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury, w tym:
a) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,
b) planowanie i realizowanie prac inwestycyjnych i remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury,
3) reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,
4) współpraca z organami gminy Walce, w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.

4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1) życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg
nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
2) list motywacyjny,
3) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a) wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),
b) staż pracy, (świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń itp.),
c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
5) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych (DOCOświadczenie.doc),
6) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy poza siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia),
7) oświadczenie o akceptacji warunków zatrudnienia ustalonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
dla potrzeb konkursu na stanowisko „Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury”
W załączeniu do ogłoszeniu udostępnia się druk obejmujący wzory wszystkich wymaganych oświadczeń.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury uprawniona będzie do ewentualnego żądania brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania konkursu.

5. Przebieg postępowania konkursowego:
1) informacja o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury (statut i plan finansowy)
dostępna jest dla kandydatów jest
w Urzędzie Gminy pok. 18 tel. 077 4 660 108
2) ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – konkurs na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza
18 w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 8 w godz. 8:00 - 15:00 lub pocztą w terminie do dnia 18.08.2008r.
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
3) po upływie terminu do złożenia ofert pracy, w I etapie konkursu oferty pracy będą oceniane pod względem
spełniania przez kandydata wymagań niezbędnych określonych w ust. 1 niniejszego ogłoszenia;
4) po zakończeniu I etapu na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Walce Biuletynu Informacji Publicznej –
www.bip.walce.pl w menu Jednostki organizacyjne podstrona „Konkurs – kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych” upowszechniona zostanie informacja zawierająca listę kandydatów, którzy spełniają
wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu;
5) kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną zaproszeni do udziału w II etapie konkursu –
rozmowach kwalifikacyjnych, obejmujących między innymi niezbędny sprawdzian umiejętności,
przeprowadzony w terminie podanym w informacji upowszechnionej na stronie przedmiotowej
Urzędu Gminy Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.walce.pl
6) kandydat zaproszony do II etapu zobowiązany będzie przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w
formie pisemnej, program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, z uwzględnieniem sołectw i
istniejących bibliotek.
7) w celu potwierdzenia znajomości języka obcego może zostać przeprowadzony test językowy.

Informacji o przebiegu postępowania udzielają: Pani Helena Kochan - Z-ca Wójta
Pan Bernard Suchan – inspektor UG

6. Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu przedstawi Wójtowi Gminy wykaz kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię komisji, uszeregowany względem kryterium przydatności do wykonywania zadań dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.


7. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.walce.pl) i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy


8. Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę
Wybrany kandydat zostanie powołany na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na czas nieokreślony.
Kandydatom spoza województwa jest możliwość zapewnienia lokalu służbowego.

 WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

 Walce 2008 – 08 - 01

 


 Walce 2008 – 07 -31

INFORMACJA O WYNIKACH  KONKURSU

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

Zawiadamiam, że konkurs nie został rostrzygnięty, gdyż żaden z kandydatów którzy złożyli ofertę nie spełniał wymagań  określonych w ogłoszeniu o  konkursie.

W związku z powyższym konkurs na w/w stanowisko zostanie ogłoszony ponownie


WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

Walce, 31.07.2008r.
 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został wybrany Pan Grzegorz Cebula

zamieszkały: Krapkowice


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne określone w informacji o naborze. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko omówił sprawy interesujące komisję
w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy. Charakter jego pracy w ostatnich 10-ciu latach pozwolił mu dobrze poznać środowisko gminy.
Wykazał się predyspozycją do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.

 
WÓJT GMINY

01.09.2008r. mgr Bernard Kubatainformację wytworzył(a): mgr Helena Kochan
za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
data wytworzenia: 08.07.2008 r.

Wersja XML