Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez
instytucje zewnętrzne

Lp.

Podmiot przeprowadzajacy kontrolę

Data
rozpoczęcia i
zakończenia
kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja

 1

Wojewoda Opolski 

09-02-2007
09-02-2007 

 Kontrola zakończenia realizacji projektu Z/2,16/III/3.1/9/04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce – etap I”

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 2

 Oddział Opolski PFRON

26-03-2007
26-03-2007 

Kontrola zgodności danych zawarta we wniosku o przyznanie środków Funduszu  

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 3

 Archiwum Państwowe w Opolu

 14-06-2007
14-06-2007

Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 4

 Oddział ZUS Opole

23-08-2007
20-09-2007 

Kontrola korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych od 1999-2006 r. 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

 5

 Archiwum Państwowe w Opolu

03-09-2007
03-09-2007 

Kontrola problemowa archiwum Zakładowego UG w zakresie stanu uporządkowania materiałów archiwalnych

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 6

Wydział Spraw Obywatelskich Opolski Urząd Wojewódzki

13-11-2007
13-11-2007 

Kontrola problemowa na stanowisku ds. ewidencji ludności.
Kontrola doraźna w zakresie USC
Kontrola problemowa w zakresie dowodów osobistych

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 7

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

09-01-2008
06-03-2008

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2007 rok oraz wybranych zagadnień w 2006 r. 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 8

 Wojewoda Opolski

10-04-2008
10-04-2008 

Kontrola Problemowa w Województwie Opolskim na zakończenie realizacji projektu nr Z/2.16/I/1.5/1/04 pn. eUrząd dla mieszkańca opolszczyzny w ramach Priorytetu I ZPORR  

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 9

 

 Archiwum Państwowe w Opolu

 

 12-05-2008
12-05-2008

 Kontrola archiwum zakładowego

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 10

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 

21-07-2008
8-08-2008 

Realizacja przez Wojewodów nad prawidłowością wykonywania przez jedn. sam. ter. zadań z zakresu administracji rządowej 

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy  

 11

Wojewoda Opolski 

12-09-2008
12-09-2008 

Ewidencja działalności Gospodarczej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu 

19-09-2008
24-09-2008 

1. Prawidłowość i rzetelność, potrącenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i opłat do których pobierania zobowiazany jest Zakład oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

2. Ustalenia uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych

3. Prawidłowośc i terminowość opracowania wnioskó o świadczenia emerytalne i rentowe

4.Prawaidłowość wystawiania świadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

 13

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

7-11-2008 

Kontrola w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy  

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         

Wykaz kontroli wewnętrznych

Lp.

Podmiot przeprowadzajacy kontrolę

Data
rozpoczęcia i
zakończenia
kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja

 1

Wójt Gminy 

 23-05-2007
23-05-2007

Kontrola problemowa 5% zrealizowanych wydatków 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

 2

Wójt Gminy 

27-06-2007
27-06-2007 

Kontrola Problemowa terminowość odprowadzania składek ZUS 

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy  

 3

Wójt Gminy  

 19-09-2007
19-09-2007

 Kontrola problemowa 5% zrealizowanych wydatków za 2006 rok w Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

 4

Wójt Gminy  

 19-09-2007
19-09-2007

 Prawidłowość rozliczenia dotacji przedmiotowej za I,II,III kwartał w 2007 roku w Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

 5

 Wójt Gminy 

10-10-2007
10-10-2007

Kontrola problemowa 5% zrealizowanych wydatków za 2006 rok w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach 

 Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

6

Wójt Gminy 

19-12-2007
19-12-2007 

 Kontrola problemowa - prawidłowość pobierania opłaty skarbowej od czynności urzędowych w 2007 roku w Urzędzie Gminy

Dokumentacja oraz  protokół kontroli dostępny w Referacie Finansowym Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

Wersja XML