Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013

PDFUchwała Nr XXIV.154.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIV.155.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIV.156.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie przedłużenia umowy najmu
DOCUchwała Nr XXIV.157.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok
DOCUchwała Nr XXIV.158.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy
DOCUchwała Nr XXIV.159.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
DOCUchwała Nr XXIV.160.2013 z dnia 20 lutego 2013.doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
DOCUchwała Nr XXIV.161.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie  ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
DOCUchwała Nr XXIV.162.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie  ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
DOCUchwała Nr XXIV.163.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie  ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
DOCUchwała Nr XXIV.164.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..doc w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Nr XXIV.165.2013 z dnia 20 lutego 2013 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXV.166.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 150/ 2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
PDFUchwała Nr XXV.167.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
PDFUchwała Nr XXV.168.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Walce na lata 2013-2032"
PDFUchwała Nr XXV.169.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXV.170.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XXV.171.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Walce na 2014 rok
PDFUchwała Nr XXV.172.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2013 roku
PDFUchwała Nr XXV.173.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2013 – 2017
PDFUchwała Nr XXV.174.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
PDFUchwała Nr XXV.175.2013 z dnia 27 marca 2013 r.pdf w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
DOCXUchwała Nr XXVI.176.2013 z dnia 27 maja 2013 r..docx W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE WALCE NA LATA 2013-2014” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W PODDZIAŁANIU 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI  PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
DOCXUchwała Nr XXVI.177.2013 z dnia 27 maja 2013 r..docx w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
DOCXUchwała Nr XXVI.178.2013 z dnia 27 maja 2013 r..docx w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFUchwała Nr XXVI.179.2013 z dnia 27 maja 2013 r.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXVI.180.2013 z dnia 27 maja 2013 r.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2013 – 2017
DOCUchwała Nr XXVI.181.2013 z dnia 27 maja 2013 r.doc w sprawie przystąpienia do  porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską DOCUchwała Nr XXVI.182.2013 z dnia 27 maja 2013 r.doc w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała Nr XXVI.183.2013 z dnia 27 maja 2013 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXVI.184.2013 z dnia 27 maja 2013 r.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XXVI.185.2013 z dnia 27 maja 2013 r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
DOCXUchwała Nr XXVI.186.2013 z dnia 27 maja 2013 r..docx w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 17 kwietnia 2013 r. na działalność Wójta
DOCXUchwała Nr XXVII.187.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r..docx w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
PDFUchwała Nr XXVII.188.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok
PDFUchwała Nr XXVII.189.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce
PDFUchwała Nr XXVII.190.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku
PDFUchwała Nr XXVII.191.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXVII.192.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XXVII.193.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.pdf w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

PDFUchwała Nr XXVIII.194.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXVIII.195.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXVIII.196.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

PDFUchwała Nr XXVIII.197.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.pdf w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce

PDFUchwała Nr XXVIII.198.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.pdf w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2013–2016

DOCUchwała Nr XXVIII.199.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.doc w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce

DOCUchwała Nr XXVIII.200.2013 z dnia 28 sierpnia 2013.doc w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

DOCXUchwała Nr XXIX.201.2013 z dnia 2 października 2013..docx w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

PDFUchwała Nr XXIX.202.2013 z dnia 2 października 2013.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXIX.203.2013 z dnia 2 października 2013.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXIX.204.2013 z dnia 2 października 2013.pdf w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia

PDFUchwała nr XXIX.205.2013 z dnia 2 października 2013.pdf zmieniająca uchwałę nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

DOCXUchwała Nr XXIX.206.2013 z dnia 2 października..docx w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXX.207.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX.208.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX.209.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX.210.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXX.211.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

DOCXUchwała Nr XXX.212.2013 z dnia 20 listopada 2013.docx w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX.213.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce

DOCXUchwała Nr XXX.214.2013 z dnia 20 listopada 2013.docx w sprawie przedłużenia umowy najmu

PDFUchwała Nr XXXI.215.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXI.216.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXI.217.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXI.218.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok

DOCUchwała Nr XXXI.219.2013 z dnia 27 grudnia 2013.doc w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

DOCXUchwała Nr XXXI.220.2013 z dnia 27 grudnia 2013.docx w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 

DOCXUchwała Nr XXXI.221.2013 z dnia 27 grudnia 2013.docx w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXI.222.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

DOCXUchwała Nr XXXI.223.2013 z dnia 27 grudnia 2013.docx w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

DOCUchwała Nr XXXI.224.2013 z dnia 27 grudnia 2013.doc w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2014-2020

DOCUchwała Nr XXXI.225.2013 z dnia 27 grudnia 2013.doc w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Gminy Walce na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXXI.226.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2014 rok

DOCUchwała Nr XXXI.227.2013 z dnia 27 grudnia 2013.doc zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013

PDFUchwała Nr XXXI.228.2013 z dnia 27 grudnia 2013.pdf w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2014 roku

DOCUchwała Nr XXXI.229.2013 z dnia 27 grudnia 2013.doc w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości powyżej ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

 

Wersja XML