Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009

Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXII/175/09 z dnia 30 stycznia  2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany uchwały nr XVII/98/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie likwidacji Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach
DOCUchwała Nr XXII,175,09 z dnia 30 stycznia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXII/176/09 z dnia 30 stycznia  2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków osp uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
DOCUchwała Nr XXII,176,09 z dnia 30 stycznia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXII/177/09 z dnia 30 stycznia  2009 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
DOCUchwała Nr XXII,177,09 z dnia 30 stycznia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/178/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCuchwała Nr XXIII,178,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/179/09 z dnia 26 lutego 2009 roku o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Grocholubiu
DOCuchwała Nr XXIII,179,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opollskiego w Opolu
DOCuchwała Nr XXIII,180,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/181/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie  regulaminu określającego wyskość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkołach prowadzonych przez Gminę Walce
DOCuchwała Nr XXIII,181,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/182/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie porozumienia  o współpracy partnerskiej gmin: Kobylnica (Polska), Zarszyn (Polska), Kościelisko (Polska), Walce (Polska), Niźna Sitnica (Słowacja), Ol,ka (Słowacja), Tvrdosin (Słowacja), Mala Moravka (Czechy)
DOCuchwała Nr XXIII,182,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/183/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok
DOCuchwała Nr XXIII,183,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/184/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy 
DOCuchwała Nr XXIII,184,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIIII/185/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i spraw Socjalnych Rady Gminy
 DOCuchwała Nr XXIII,185,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIV/186/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXIV,186,09 z dnia 19 marca 2009 roku.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIV/187/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy
DOCuchwała Nr XXIV,187,09 z dnia 19 marca 2009 roku.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIV/188/09 z dnia 19 marca 2009 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
DOCuchwała Nr XXIV,188,09 z dnia 19 marca 2009 roku.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXV/189/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
DOCuchwała Nr XXV,189,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXV/190/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Grocholubiu organizacyjnie podporządkowanemu Publicznemu Przedszkolu w Walcach
DOCuchwała Nr XXV,190,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXV/191/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Zdzieszowice" na obszarze gmin Zdzieszowice, Walce
DOCuchwała Nr XXV,191,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXV/192/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
DOCuchwała Nr XXV,192,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXV/193/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCuchwała Nr XXV,193,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVI/194/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXVI,194,09 z dnia 29 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVI/195/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie   przyjecia do realizacji Projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz upoważnienia do złożenia wniosku
DOCUchwała Nr XXVI,195,09 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/196/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXVII,196,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/197/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
DOCUchwała Nr XXVII,197,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/198/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXVII,198.09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/199/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXVII,199,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/200/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
DOCUchwała Nr XXVII,200,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
DOCUchwała Nr XXVII,201,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVII/202/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXVII,202,09 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVIII/203/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXVIII,203,09 z dnia 15 września 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVIII/204/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Walce 
DOCUchwała Nr XXVIII,204,09 z dnia 15 września 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVIII/205/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania polegającego na wydaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważniających do zakupu paliw
DOCUchwała Nr XXVIII,205,09 z dnia 15 września 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVIII/206/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
DOCUchwała Nr XXVIII,206,09 z dnia 15 września 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXVIII/207/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała Nr XXVIII,207,09 z dnia 15 września 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIX/208/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXIX 208,09 z dnia 22 października 2009 r..doc 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIX/209/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
DOCuchwała Nr XXIX,209,09 z dnia 22 października 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIX/210/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Uśmiech przedszkola - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Walce w ramach......
DOCuchwała Nr XXIX,210,09 z dnia 22 października 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXIX/211/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości" w Publicznym Gimnazjum w Walcach
DOCuchwała Nr XXIX,211,09 z dnia 22 października 2009 r..doc 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/212/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXX,212,09 z dnia 24 listopada 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/213/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XXX,213,09 z dnia 24 listopada 2009 r..pdf
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/214/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XXX,214,09 z dnia 24 listopada 2009 r..pdf
DOCzałączniki Nr, 1, 2, 3 do uchwały Nr XXX,214,09.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/215/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
PDFUchwała Nr XXX,215,09 z dnia 24 listopada 2009 r..pdf
PDFZałącznik nr 1a do uchwały Nr XXX,215,09.pdf
PDFZałącznik nr 1b do uchwały Nr XXX,215,09.pdf
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/216/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na rok 2010"
DOCUchwała Nr XXX,216,09 z dnia 24 listopada 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXX/217/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Samodzielnego Wojewódzkiego Spitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
DOCUchwała Nr XXX,217,09 z dnia 24 listopada 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/218/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXXI 218,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/219/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..pdf
DOCtabela 1 załącznik do uchwały Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
DOCtabela 2 załącznik do uchwały Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
DOCtabela 3 załącznik do uchwały Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
DOCtabela 4 załącznik do uchwały Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc

DOCtabela 5 załącznik do uchwały Nr XXXI,219,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/220/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
DOCUchwała Nr XXXI,220,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
DOCUchwała Nr XXXI,221,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/222/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w dzałaniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym
DOCUchwała Nr XXXI,222,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/223/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr XXXI,223,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXI/224/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie okreslenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
PDFUchwała Nr XXXI,224,09 z dnia 29 grudnia 2009 r..pdfPodmiot udostępniający: Rada Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: I-XII 2009 r.

 

Wersja XML