Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/110/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCuchwała Nr XIV,110,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/111/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XIV,111,08 z dnia 26 lutego 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/112/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
DOCUchwała Nr XIV,112,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/113/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
DOCuchwała Nr XIV,113,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/114/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach
DOCUchwała Nr XIV,114,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/115/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  w sprawie Satutu Zwiazku Międzygminnego "Czysty Region"
DOCuchwała Nr XIV,115,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/116/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  zmieniajaca uchwałę nr XIII/107/07 w sprawie regulaminu określającego wyskokość stawek nauczycieli....
DOCuchwała Nr XIV,116,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/117/08 z dnia 26 lutego 2008 roku  zmieniajaca uchwałę nr XII/101/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługii w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DOCuchwała Nr XIV,117,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/118/08 z dnia 26 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
DOCuchwała Nr XIV,118,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/119/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok
DOCuchwała Nr XIV,119,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/120/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
DOCuchwała Nr XIV,120,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/121/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisj Ośwaity, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
DOCuchwała Nr XIV,121,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/122/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Walce nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
DOCUchwała nr XIV,122,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/123/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rokładania na raty spłat należności piniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
DOCuchwała Nr XIV,123,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XV/124/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
DOCUchwała Nr XV,124,08 z dnia 27 marca 2008 roku.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XV/125/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
DOCUchwała Nr XV,125,08 z dnia 27 marca 2008 roku.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XV/126/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy na 2008 rok
DOCUchwała Nr XV,126,08 z dnia 27 marca 2008 roku.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/127/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
DOCUchwała Nr XVI,127,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
DOCUchwała nr XVI,128,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/129/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
DOCUchwała nr XVI,129,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/130/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego
DOCUchwala Nr XVI,130,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/131/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego
DOCUchwała Nr XVI,131,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/132/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach
DOCUchwała Nr XVI,132,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/133/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
DOCuchwała Nr XVII,133,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/134/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
DOCuchwała Nr XVII,134,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/135/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
DOCuchwała Nr XVII,135,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/136/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
DOCuchwała Nr XVII,136,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/137/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
DOCuchwała Nr XVII,137,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/138/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Rozkochów
DOCuchwała Nr XVII,138,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/139/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Stradunia
DOCuchwała Nr XVII,139,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/140/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości
DOCuchwała Nr XVII,140,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/141/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
DOCuchwała Nr XVII,141,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/142/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
DOCuchwała Nr XVIII,142,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/143/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Walce
DOCuchwała Nr XVIII,143,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/144/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Walce Walce do spółki pod nazwą "Wodociągi i Kanalizacja" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach
DOCuchwała Nr XVIII,144,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/145/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce"
DOCuchwała Nr XVIII,145,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/146/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce"
DOCuchwała Nr XVIII,146,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce r XVIII/147/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCuchwała Nr XVIII ,147,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/148/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie złożenia wniosku o wpisie Gminy Walce do Rejestru Gmin,na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
DOCuchwała Nr XVIII,148,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/149/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości Gminy Walce w języku mniejszości
DOCuchwała Nr XVIII,149,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/150/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Brożec
DOCuchwała Nr XVIII,150,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/151/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
DOCuchwała Nr XVIII,151,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/152/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
DOCuchwała Nr XVIII,152,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XVIII/153/08 z dnia  11 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
DOCuchwała Nr XVIII,153,08 z dnia 11 września 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XIX/154/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
DOCuchwała Nr XIX,154,08 z dnia 28 października 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XIX/155/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjecia do realizacji projektu pn. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Walce
DOCuchwała Nr XIX,155,08 z dnia 28 października 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XIX/156/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Rady Społecznej SPOZ w Walcach
DOCuchwała Nr XIX,156,08 z dnia 28 października 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XIX/157/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SPOZ w Walcach
DOCuchwała Nr XIX,157,08 z dnia 28 października 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/158/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2008 r.
DOCUchwała Nr XX,158,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/159/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
DOCUchwała Nr XX,159,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/160/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DOCUchwała Nr XX,160,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/161/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
DOCUchwała Nr XX,161,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/162/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
DOCUchwała Nr XX,162,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XX/163/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia :Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 "
DOCUchwała Nr XX,163,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/164/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
DOCUchwała Nr XXI,164,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/165/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXI,165,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/166/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkocholowych na 2009 rok 
DOCUchwała Nr XXI,166,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/167/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
DOCUchwała Nr XXI,167,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/168/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  regulaminu określającego wysokośc stawek, dodatkó i innych składników wynagradzania nauczycieli w  roku 2009  ....
DOCUchwała Nr XXI,168,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
DOCUchwała Nr XXI,169,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/170/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
DOCUchwała Nr XXI,170,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/171/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  ustalenia diety dla  Przewodniczącego Rady Gminy
DOCUchwała Nr XXI,171,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym
DOCUchwała Nr XXI,172,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/173/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  ustalenia diety dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczcyh  
DOCUchwała Nr XXI,173,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXI/174/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwa "Zakład wodociagów i Kanalizacji" w Walcach i uchwalenia statutu tej jednostki
DOCUchwała Nr XXI,174,08 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc

 Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: 2008 r.

Wersja XML