Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/166/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Walce zadań objetych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego
DOCUchwała Nr XXVII,166,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/167/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkami, prowadzonych przez gminę Walce
DOCUchwała Nr XXVII,167,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/168/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCUchwała Nr XXVII,168,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/169/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 2004 roku dotyczącej zmiany w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
DOCUchwała Nr XXVII,169,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/170/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
RTFUchwała nr XXVII,170,05 z dnia 14 lutego 2005 r..rtf

Wojewoda Opolski rostrzygnięciem nadzorczym nr PN.III-ASz-0911-1-88/2005 z dnia 17 marca 2005 r. stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/171/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę gminną
DOCUchwała nr XXVII ,171,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/172/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXVII,172,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/173/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie współpracy gminy Walce z Samorządem Województwa Opolskiego
DOCUchwała Nr XXVII,173,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/174/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych
DOCUchwała Nr XXVII,174,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/175/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała nr z XXVII,175,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVII/176/05 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXVII,176,05 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVIII/177/05 z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie porozumienia z "ENERGIAPRO" Koncernem Energetycznym Wrocław
DOCUchwała Nr XXVIII,177,05 z dnia 21 lutego 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/178/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Walce
DOCUchwała Nr XXIX,178,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/179/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIX,179,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/180/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie stanowiska dotyczącego konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny"
DOCUchwała Nr XXIX,180,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/181/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
DOCUchwała XXIX,181,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/182/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXIX,182,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/183/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXIX,183,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/184/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXIX,184,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/185/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Walce zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXIX,185,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/186/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
DOCUchwała Nr XXX,186,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/187/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy
DOCUchwała Nr XXX,187,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/188/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Walce" i " Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Walce"
DOCUchwała Nr XXX,188,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
DOCProgram Ochrony Środowiska.doc
DOCPlan Gospodarki Odpadami.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/189/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXX,189,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/190/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXX,190,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/191/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXX,191,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/192/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXX,192,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/193/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Aqua Silesia
DOCUchwała Nr XXX,193,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/194/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
DOCUchwała Nr XXX,194,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/195/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
DOCUchwała Nr XXX,195,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
DOCbilans - SPOZ 2004.doc
DOCInformacja dodatkwa - SPOZ 2004.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/196/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
DOCUchwała Nr XXX,196,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXX/197/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej we wsi Brożec stanowiącej własność Gminy Walce nieodpłatną służebnością drogową
DOCUchwała Nr XXX,197,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXI/198/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd RTFUchwała nr XXXI,198,05 z dnia 23 maja 2005 r..rtf
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXI/199/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystapienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
DOCUchwała Nr XXXI,199,05 z 23 maja 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXI/200/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXXI,200,05 z 23 maja 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXI/201/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/118/04 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2004 roku dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXXI,201,05 z 23 maja 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXI/202/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXI,202,05 z 23 maja 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXII/203/05 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXX,203,05 z 8 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/204/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXIII,204,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/205/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I
DOCUchwała Nr XXXIII,205,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/206/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Walce zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr XXXIII,206,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/207/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walce
DOCUchwała XXXIII,207,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/208/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomościami położonej we wsi Stradunia stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała XXXIII,208,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIII/209/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
DOCUchwała Nr XXXIII,209,05 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIV/210/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
DOCUchwała Nr XXXIV,210,05 z dn.29 sierpnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIV/211/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXXIV,211,05 z dn.29 sierpnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIV/212/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/206/05 Rady Gminy w Walcach z dnia 29 czerwca 2005 r.
DOCUchwała Nr XXXIV,212,05 z dn.29 sierpnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXV/213/05 z dnia 17 października 2005 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXV,213, 05 z dnia 17 października 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXV/214/05 z dnia 17 października 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Rozkochów stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXXV,214,05 z dnia 17 października 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXV/215/05 z dnia 17 października 2005 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
DOCUchwała Nr XXXV,215,05 z dnia 17 października 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXV/216/05 z dnia 17 października 2005 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region"
DOCUchwała Nr XXXV,216,05 z dnia 17 października 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/217/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXVI,217,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/218/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXXVI,218,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/219/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXVI,219,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/220/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DOCUchwała Nr XXXVI,220,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/221/05 z dnia 23 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach
DOCUchwała Nr XXXVI,221,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/222/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/178/05 Rady Gminy w Walcach z dnia 14 marca 2005 roku dotyczacej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Walce
DOCUchwała Nr XXXVI,222,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/223/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności pyblicznej
DOCUchwała Nr XXXVI,223,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVI/224/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego
DOCUchwała Nr XXXVI,224,05 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVII/225/05 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia 
DOCUchwała Nr XXXVII,225,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVII/226/05 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała Nr XXXVII,226,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVII/227/05 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
DOCUchwała Nr XXXVII,227,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVII/228/05 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DOCUchwała Nr XXXVII,228,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVII/229/05 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
DOCUchwała Nr XXXVII,229,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/230/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce"
DOCUchwała Nr XXXVIII,230,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
DOCProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/231/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXXVIII,231,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/232/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXXVIII,232,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/233/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych
DOCUchwała Nr XXXVIII,233,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/234/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XXXVIII,234,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/235/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
DOCUchwała Nr XXXVIII,235,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/236/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Startegii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006-2013
DOCUchwała Nr XXXVIII,236,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
DOCZałącznik do uchwały nr XXXVIII,236,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/237/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
DOCUchwała Nr XXXVIII,237,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/238/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółówych zasad utrzymania czystości i porządku na terenia gminy Walce
DOCUchwała Nr XXXVIII,238,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/239/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę gminną
DOCUchwała nr XXXVIII, 239,05 - z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/240/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała Nr XXXVIII,240,05 z dnia 28 grudnia 2008 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/241/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe   warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego,   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za       godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość    i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze     stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej    placówkami, prowadzonych przez gminę Walce.
DOCUchwała Nr XXXVIII,241,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXVIII/242/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/216/05 Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region"
DOCUchwała Nr XXXVIII,242,05 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc

 

 

 

Wersja XML