Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/88/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok
DOCUchwała nr XVI,88,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/89/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2004
DOCUchwała Nr XVI,89,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/90/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach
DOCUchwała Nr XVI,90,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/91/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/214/01 z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do składowania odpadów nieszkodliwych
DOCUchwała Nr XVI,91,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/92/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wskażnika wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego do usytalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
DOCUchwała Nr XVI,92,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/93/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XVI,93,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/94/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr XVI,94,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/95/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie modernizacji oswietlenia ulic w Gminie
DOCUchwała Nr XVI,95,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVI/96/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakłądu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr XVI,96,04 z dnia 26 stycznia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/97/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
DOCUchwała XVII,97,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/98/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie dotacji przedmiotowej
DOCUchwała XVII,98,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/99/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCUchwała XVII,99,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/100/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/164/00 z dnia 15 grudnia 2000 r. dotyczęcej odpłatności za korzystanie z placówek wychowania przedszkolnego w związku ze zwiekszającymi sie ogólnymi opłatami nośników energii
DOCUchwała XVII,100,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/101/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej
DOCUchwała XVII,101,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/102/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
DOCUchwała XVII,102,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/103/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
DOCUchwała XVII,103,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/104/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
DOCUchwała XVII,104,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/105/04 z dnia 2 marca 2004 roku wprowadzająca zmianę do Uchwały nr X/65/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce
DOCUchwała XVII,105,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVII/106/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Walce stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała XVII,106,04 z dnia 02 marca 2004
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/107/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
DOCUchwała nr XVIII,107,04 z dnia 20 kwietnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/108/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
DOCUchwała nr XVIII,108,04 z dnia 20 kwietnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/109/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
DOCUchwała nr XVIII,109,04 z dnia 20 kwietnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/110/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce
DOCUchwała nr XVIII,110,04 z dnia 20 kwietnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/111/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004
DOCUchwała nr XVIII,111,04 z dnia 20 kwietnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/112/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
DOCUchwała nr XIX,112,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/113/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
DOCUchwała nr XIX,113,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/114/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
DOCUchwała nr XIX,114,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/115/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
DOCUchwała nr XIX,115,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/116/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/04 z dnia 2 marca 2004 roku dotyczacej zbycia nieruchomości położonej we wsi Walce stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała nr XIX,116,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/117/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii do wydanej decyzji Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narowdowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
DOCUchwała nr XIX,117,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIX/118/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Walce
DOCUchwała nr XIX,118,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/119/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XX,119,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/120/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Walce
DOCUchwała Nr XX,120,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/121/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin "Aqua Silesia " z siedzibą w Walcach
DOCUchwała Nr XX,121,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/122/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku wprowadzająca zmianę do uchwały Nr XVII/105/04 z dnia 2 marca 2004 roku sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce
DOCUchwała Nr XX,122,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/123/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Walce do projektu "Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny"
DOCUchwała Nr XX,123,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/124/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
DOCUchwała Nr XX,124,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/125/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Walce
DOCUchwała Nr XX,125,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XX/126/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Walce stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XX,126,04 z dnia 23 czerwca 2004r..
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI127/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXI.127.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI128/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXI.128.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI129/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXI.129.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI130/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie przystapienia gminy Walce do programu "Odnowa wsi " w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XXI.130.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI131/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
DOCUchwała Nr XXI.131.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI132/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Walce podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
DOCUchwała Nr XXI.132.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI133/04 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/262/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
DOCUchwała Nr XXI.133.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXI134/04 z dnia 30 lipca 2004 roku intencyjna
DOCUchwała Nr XXI.134.04 z dnia 30 lipca 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXII/135/04 z dnia 10 września 2004 roku intencyjna
DOCUchwała Nr XXII,135,04 z dnia 10 września 2004 r
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/136/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXIII,136,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/137/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utzrymywania czystości i porządku na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIII,137,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/138/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
DOCUchwała Nr XXIII,138,04 z dnia 18 pażdziernika 2004.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/139/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
DOCUchwała Nr XXIII,139,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/140/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIII,140,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/141/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu objętego programem "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ohrona dziedzictwa kulturowego" we wsi Brożec, gmina Walce
DOCUchwała Nr XXIII.141.04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/142/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu objętego programem "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ohrona dziedzictwa kulturowego" we wsi Stradunia, gmina Walce
DOCUchwała Nr XXIII.142.04 z 18 pażdzierniaka 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/143/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu objętego programem "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ohrona dziedzictwa kulturowego" we wsi Walce, gmina Walce
DOCUchwała Nr XXIII,143,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 rok.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/144/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXII/135/04 intencyjnej.
DOCUchwała Nr XXIII,144,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/145/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2010 gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIII,145,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIII/146/04 z dnia 18 pażdziernika 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy jednosce budżetowej Urząd Gminy w Walcach
DOCUchwała Nr XXIII,146,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/147/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXIV,147,04 z dnia 12 listopada 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/148/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XXIV,148,04 z dnia 12 listopada 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/149/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
DOCUchwała Nr XXIV,149,04 z dnia 12 listopada 2004r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/150/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXIV,150,04 z dnia 12 listopada 2004r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/151/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/133/97 Rady Gminy w Walcach z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie przystąpienia Gminy Walce do programu "Odnowa wsi" w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XXIV,151,04 z dnia 12 listopada 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/152/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
DOCUchwała Nr XXIV,152,04 z dnia 12 listopada 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXIV/153/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała Nr XXIV,153,04 z dnia 12 listopada 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXV/154/04 z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXV,154,04 z 07 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXV/155/04 z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
DOCUchwała nr XXV.155.04 z dnia 07 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXV/156/04 z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DOCUchwała nr XXV.156.04 z dnia 07.grudnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXV/157/04 z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2005
DOCuchwała nr XXV.157.04 z dnia 07 grudnia 2004 .doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXV/158/04 z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach
DOCUchwała nr XXV.158.04 z dnia 07 grudnia 2004 .doc wzory deklaracji i informacji znajdują sie w dziale Finanse, menu Podatki i opłaty, podstronie podatek od nieruchomości
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/159/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr XXVI,159,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/160/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok
DOCUchwała nr XXVI,160,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/161/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXVI,161,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/162/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych
DOCUchwała Nr XXVI,162,04 z dnia 29 grudnia 2004 r.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/163/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Walce
DOCUchwała Nr XXVI,163,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/164/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/118/04 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2004 r. dotyczacej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXVI,164,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/165/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok
DOCUchwała Nr XXVI,165,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
Wersja XML