Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/51/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała nr IX/51/03 z dnia 10 lipca 2003 r.
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/52/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnych na leśne
PDFUchwała nr IX,52,03 z 10 lipca 2003 r.PDF
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/53/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
PDFUchwała nr IX,53,03 z 10 lipca 2003 r.PDF
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/54/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
PDFUchwała nr IX,54,03 z 10 lipca 2003 r.PDF
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/55/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr IX/55/03 z 10 lipca 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/56/03 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Walce nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
DOCUchwała nr IX,56,03 z 10 lipca 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/57/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności zakorzystanie z zorganizowanego dowozu do szkół przez uczniów nieuprawnionych do bezpłatnego dowozu
DOCUchwała nr X,57,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/58/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr X,58,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/59/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała nr X,59,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/60/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
DOCUchwała nr X,60,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/61/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wsi Stardunia
DOCUchwała nr X,61,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/62/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
DOCUchwała nr X,62,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/63/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
DOCUchwała nr X,63,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/64/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/284/02 z dnia 19 września 2002 roku dotyczącej drugiego Odziału Przedszkolengo w Straduni
DOCUchwała nr X,64,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/65/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Walce na lata 2004-2007
DOCUchwała nr X,65,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/66/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie wyrażenia negatywnej opinii do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
DOCUchwała nr X,66,03 z dnia 12 września 2003 r..doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/67/03 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
DOCUchwała nr XI,67,03 z dnia 25 września 2003 r...doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/68/03 z dnia 03 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr XII,68, 03 z dnia października 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/69/03 z dnia 03 października 2003 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu
DOCUchwała nr XII,69, 03 z dnia października 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/70/03 z dnia 03 października 2003 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
DOCUchwała nr XII,70, 03 z dnia października 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/71/03 z dnia 03 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej - RIO w Opolu orzekła uchwałą nr 22/196/03 z 04 listopada 2003 r. nieważność uchwały
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/72/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GROCHOLUB
DOCUchwała nr XII,72, 03 z dnia 24 listopada 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/73/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KROMOŁÓW z przysiółkiem Czerniów
DOCUchwała nr XII,73, 03 z dnia 24 listopada 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/74/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr XII,74, 03 z dnia 24 listopada 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/75/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie zamiany nieruchomości
DOCUchwała nr XII,75, 03 z dnia 24 listopada 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/76/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała nr XII,76, 03 z dnia 24 listopada 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/77/03 z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr XII,77, 03 z dnia 08 grudnia 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/78/03 z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
DOCUchwała nr XII,78, 03 z dnia 08 grudnia 2003.doc
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIV/79/03 z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DOCUchwała nr XII,79, 03 z dnia 08 grudnia 2003.doc
Uchwała Nr XIV/80/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwał Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie : wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach i uchwały Nr V/28/03 z dnia 03 luty 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr /15/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach.
DOCUchwała nr XII,80,03 z dnia 08 grudnia 2003.doc
Uchwała Nr XIV/81/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Dobieszowicach organizacyjnie podporządkowanego Przedszkolu w Walcach
DOCUchwała nr XIV,81,03 z dnia 8 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XIV/82/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała nr XIV,82,03 z dnia 8 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XV/83/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
DOCUchwała nr XIV,83,03 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XV/84/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin " Aqua Silesia " z siedzibą w Walcach
DOCUchwała nr XIV,84,03 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XV/85/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wskaźnika wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
DOCUchwała nr XIV,85,03 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XV/86/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
DOCUchwała nr XIV,86,03 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Uchwała Nr XV/87/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy
DOCUchwała nr XIV,87,03 z dnia 30 grudnia 2003 r..docWersja XML