Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w WalcachWÓJT GMINY WALCE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA
NA STANOWISKO PRACY  Podinspektor ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
    Urząd Gminy w Walcach
    47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

II. Wymiar zatrudnienia
     1 osoba –  1 etat


1)  posiadać  obywatelstwo  polskie  z  zastrzeżeniem  art.  11  ust.  2  i  3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych   (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 );

2)  posiadać   pełną  zdolność   do  czynności  prawnych   oraz  korzystać  z  pełni  praw publicznych;

3) posiadać  wykształcenie  wyższe  o  kierunku:  prawo,  administracja, ekonomia, zarządzanie oraz co najmniej 3 letni staż pracy w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;

4)  posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

5)  cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

6)  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  znajomość przepisów prawa:

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:


1.    umiejętność  skutecznej komunikacji  i pracy w zespole,
2.    obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
3.    systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
4.    samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za
      realizowane zadania;
5.    umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
6.    prawo jazdy kat. B.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.  Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych  przewidzianych do realizacji  przez Urząd Gminy  lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień.

 1. Prowadzenie postępowań  o  udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie  prawo zamówień publicznych   itp., a w szczególności:
 1. Dokonywanie zamówień z wolnej ręki, zlecanych przez Wójta Gminy.
 2. Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 3. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
 4. Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 5. Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu
  w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie „zapytania o cenę” i „z wolnej ręki” oraz postępowań udzielania zamówień  zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie w wnioskiem do Referatu Księgowości.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 9. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
 10. Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 1 etatu,

2. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

 

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem
       dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z
       pełni praw publicznych.
3.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających
       wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
4.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
       (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich
       miejsc pracy).
5.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
       stanowisku;
6.    Oświadczenie kandydata że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
7.    Oświadczenie  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

8.    Oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf
9.    Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, 
        data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone
        własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.    Termin 13 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy –
       Podinspektor ds. zamówień publicznych” należy składać osobiście w siedzibie
       Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub
       drogą pocztową na ww. adres.
3.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
       rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym
       terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

Walce, dnia 27 grudnia 2019 r.                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                      

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                 Marek Śmiech


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DOCXOświadczenie wraz klauzulą informacyjną.docx

 

Wersja XML