• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej
poniżej 60 000 Euro

Gminny Zespół Oświaty ul. Mickiewicza 18 47 - 344 Walce

O g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n yna wykonanie następującego zadania:

- dostawa opału do placówek oświatowych gm. W a l c e
w terminie do końca sezonu opałowego 2005/2006

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w GZO Walce
ul. Mickiewicza 18 tel: 4076035

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w GZO w W a l c a c h
ul. Mickiewicza 18 pokój nr.6 w terminie do 29.09.2005r. do godz. 9.00

Koperta winna być oznaczona dopiskiem „ Dostawa opału”

Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 29.10.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Wadium – nie wymaga się

Kryteria oceny oferty – oferowana cena – 100 %

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2005r. o godz 10.00 w Urzędzie Gminy
Walce ul. Mickiewicza 18 pokój nr 1

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Walce, dnia 14.09.2005r.

opracował: Bernard Gałeczka
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415537
w tym miesiącu: 53770
dzisiaj: 363

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1