Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019

PDFUchwała nr XV.119.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27.11.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr.XV.120.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr XV.121.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.pdf

PDFUchawała nr XV.122.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 w sprawie określena wysokości staek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr XV.123.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok''.pdf

PDFUchwała nr XV.124.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walach.pdf

PDFUchwała nr XV.125.2019 Rady Gminy Walce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr XV.126.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok..pdf

PDFUchwała nr XV.127.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt stały w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf

PDFUchwała Nr.XV.128.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.pdf

PDFUchwała nr XV.129.2019 Rady Gminy Walce z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą.pdf

PDFUchwała NR.XV.130.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr.131.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dostacji Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchwała NR.XV.132.2019 Uchwała Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

Wersja XML