Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 07.10.2019 r. kompletnym wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2019 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

 1. konserwację rowu R-A4 w miejscowości Dobieszowice,
 2. konserwację rowu R-A3 w miejscowości Dobieszowice,
 3. konserwację rowu R-A2 w miejscowości Dobieszowice,
 4. konserwację rowu R-B11 w miejscowości Dobieszowice,
 5. konserwację rowu R-B1 w miejscowości Zabierzów,
 6. konserwację rowu R-B4 w miejscowości Zabierzów.

 

 

Walce, dnia 16.10.2019 r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Walce

                                                                                                   Marek Śmiech

Wersja XML