Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Walce, dnia 25.02.2013 r.

Nr PP.OŚ.6220.2.2012.IW

 

O B W I E S ZC Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

Działając na podstawie  art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu B+K Polska Sp. z o.o. ul. Eichendorffa 3 47–344 Walce”. Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Wójt Gminy Walce wydał w dniu 15 października 2013 r. Postanowienie (znak: Nr PP.OŚ.6220.2.2012) nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Walce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni (tj. od dnia 26 lutego do 19 marca 2013r.) w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Walce - w miejscu planowanej inwestycji.

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                               /-/ Bernard Kubata

 

 

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2012-02-25

 

Wersja XML