Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

Walce, dnia 10.10.2012 r.

 PP -OŚ 6220.3.1.2011

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

o rozprawie administracyjnej

 
               
Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Walce zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku chlewni z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w miejscowości Walce przy ul. Mickiewicza 5, na działce nr 2944, k.m.9. Zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 19 października 2012 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce.

            Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamia się strony prowadzonego postępowania  o przysługującym im prawie udziału w wyznaczonej rozprawie – osobiście lub pełnomocnika oraz wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.  Jednocześnie informuję się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania. 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach: www.bip.walce.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia (sołectwo Walce).

 

                                                                                                          Wójt Gminy Walce

                                                                                                     /-/ mgr  Bernard Kubata


 

 

DOCObwieszczenie o rozprawie administracyjnej.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2012-10-11
Wersja XML