Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Walce, dnia 16.08.2012 r. 

Nr PP-OŚ.6220.1.2012

                                             

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do zapisów art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.08.2012 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zmianie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce”  

Decyzja została wydana na wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o., ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47 – 344 Walce 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu , w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

 

  Wójt Gminy

                                                 (-) Bernard Kubata

 

DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2012-08-20
Wersja XML