Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)

Numer sprawy: ZP 341/12/6/05

Miejscowość i data: Walce, 2005.03.24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego
na tereny inwestycyjne w Straduni.

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, 4660-047, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. €

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 10,0 zł
w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie zamówienia obejmuje budowę:
- przyłącze wodociągowe PE ø 90 mm, L=173 m
- zbiorczy rurociąg tłoczny ścieków PE ø 63 mm, L=160 m
- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej PE ø 50 mm – 2 szt.
- przewierty sterowane 2x15 m w rurze osłonowej PE ø100 mm
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w projekcie budowlanym (do wglądu u Zamawiającego).
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6) Termin wykonania zamówienia:
30 kwiecień 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert :
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 11.04.2005 r. do godz. 12.00 lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2005 r.o godzinie 12,15 w siedzibie zamawiającego (pokój nr 1 - sala narad na parterze)
11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.Piotr Miczka – Wójt Gminy Walce

…………………………………………
(podpis Zamawiającego)


Wersja XML