Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019

PDFUchwała Nr VIII.73.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr VIII.74.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

PDFUchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VIII.78.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VIII.79.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf

PDFUchwała Nr VIII.80.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf

PDFUchwała Nr VIII.81.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych .pdf

PDFUchwała Nr VIII.82.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf

PDFUchwała Nr VIII.83.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUchwała Nr VIII.84.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.123.2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r..pdf
 

Wersja XML