Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce

Brak opisu obrazka


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walcach 
ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:
 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych i wychowawczych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.
 2. Umiejętność poprawnego formułowania treści pism.
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy Walce.
 4. Weryfikacja danych osobowych i systemowych oraz ich wprowadzanie do programu obsługującego świadczenia.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń s pomocy społecznej.
 6. Opracowywanie decyzji administracyjnych.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków, wydawanych decyzji i kartotek świadczeniobiorców oraz przygotowywanie korespondencji.
 8. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy.
 9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 10. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.
 11. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programu komputerowego dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.
 12. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń z pomocy społecznej.
 13. Prowadzenie analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń.
 14. Dokonywanie sprawozdawczości w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
 15. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na poprawę jakości życia.
 1. Stanowisko: pracownik socjalny.
 2. Ilość etatów: 1 etat.
 3. Umowa o pracę: na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce, budynek parterowy bez barier architektonicznych.
 5. Termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-aktualne CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego.
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz na tle seksualnym i przeciwko rodzinie.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, jako pracownik socjalny.
 9. Oświadczenie o braku pozbawiania władzy rodzicielskiej oraz o tym, że władza rodzicielska nie została zawieszona lub ograniczona.
 10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 11. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 12. Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys-CV oraz oświadczenia, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko pracownika socjalnego, oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie, co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Kandydatury osób, które nie będą posiadać uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Dokumenty należy składać  w zamkniętych kopertach w terminie do 5 lipca 2019 roku osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87 w godz. 800 – 1500  lub droga pocztową z dopiskiem „Naboru na stanowisko Pracownik socjalny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774660660

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS Walce, BIP Gminy Walce i tablicy informacyjnej jednostki.

 

      Kierownik

      Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

Sylwester Klimowicz


Załączniki:

DOCOświadczenie.doc

DOCKwestionariusz osobowy.doc

Wersja XML