Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 07.06.2019 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 19 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.


PDFOferta_Aktywne i pożytecze wakacje waleckich seniorów.pdf

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty-Aktywne i pożytecze wakacje waleckich seniorów.docx

Wersja XML