Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.

Walce, dnia  10 czerwca 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    VIII sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15 00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2018:
 1. debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2018;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania .pdf
 1. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:
 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2018;
 2. sprawozdanie finansowe;
 3. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
 4. informacja o stanie mienia Gminy Walce;
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
 6. stanowisko Komisji Rewizyjnej;
 7. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
 2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walca na 2019 rok.pdf  PDFautopoprawka do zmiany budżetu.pdf
 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF!.pdf
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf
 5. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce..pdf
 6. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;PDFprojekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
 7. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.PDFprojekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf PDFautopoprawka do projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku.pdf
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML