Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie


Walce, dnia 17.02.2010 r.
Nr PP-OŚ 7624-2/99/08/09

CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
Rozkochów
ul. Wiejska 28
47-344 Walce

 


W oparciu o art. 36 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) informuję, iż sprawa określająca Spółce Clean Energy Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rozkochowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego zgodnie z decyzją z dnia 09.09.2009 r. nr SKO.I/40/2802/2008/oś Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-2/48/08 z 14.11.2008 r. oraz analizę zebranych materiałów dowodowych i ewentualnego przeprowadzenia kolejnych dowodów.
Niniejsza sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 marca 2010 r..

 

Wój Gminy

mgr Bernard Kubata


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2010-02-17

 

Wersja XML