Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach

Nr PP-OŚ 7624-8/2006/2009 Walce, dnia 10 kwietnia 2009 r.

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walce

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm. ) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach” na działkach nr 150, 216, 249, 2902, 2929/1, 2930/1 w obrębie ewidencyjnym m. Walce zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Walce w miejscu prowadzonej inwestycji.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 10-04-2009 r.

Wersja XML