Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach

Walce dnia 26.03.2009 r.
PP-OŚ 7624-8 /2006/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Walce

 


o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach ” zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Walce z dnia 13.02.2006 r. Nr PP-OS 7624-8/2006.

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że wydane zostało postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach”

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy ww Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 


Z up. Wójta
mgr Helena Kochan

Zastępca Wójta

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 30-03-2009 r.

Wersja XML