Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach

Walce, dnia 16 marca 2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-2/09

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam
że w dniu 16.03.2009 r. Wójt Gminy Walce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach” na działkach nr 2825, 2714, 2881, 2898, 2774, 2752, 1154, 1169, 1147, 2908, 1103, 2948, 1113/4, 2803,1130, 2439/1 w obrębie ewidencyjnym Walce Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie bip Urzędu Gminy Walce www.bip.walce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Walce. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Walce informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji Wójta Gminy Walce z dnia16 marca 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach” na działkach nr 2825, 2714, 2881, 2898, 2774, 2752, 1154, 1169, 1147, 2908, 1103, 2948, 1113/4, 2803,1130, 2439/1 w obrębie ewidencyjnym Walce.

Z up. Wójta
mgr Helena Kochan
Zastępca Wójta

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 16-03-2009 r.

Wersja XML