Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce

Walce, dnia 26.02.2009 r.
PP.OŚ 7624-7/08

 

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania

 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

 
Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

   Załącznik Nr 1 do
Obwieszczenia z dnia 26.02.2009 r.


Walce, dnia 26.02.2009 r.
Nr PP.OŚ 7624-7/08

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 § 1 i 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą Rozkochów ul. Wiejska 28 47-344 Walce o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce


postanawiam zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce


Uzasadnienie


Firma Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą Rozkochów ul. Wiejska 28 47-344 Walce wystąpiła w dniu 14.11.2008r. do Wójta Gminy Walce z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce.
W dniu 20.11.2008 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47-344 Walce o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie.
Zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia” oraz zgodnie z art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) „podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia” Wójt Gminy Walce zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o wniosku o zawieszeniu postępowania w formie obwieszczenia z dnia 12.01.2009 r. Nr PP.OŚ 7624-7/08.
Zgodnie z art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) „organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”.
W dniu 12.02.2009 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pani Marii Dresler – Machoń, która wniosła sprzeciw zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce oraz wniosła o uznanie jej za stronę w postępowaniu. Jednakże zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm. „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego bądź obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 23 marca 1999 r. (I SA 1189/98), interes prawny ma być interesem indywidualnym, konkretnym, aktualnym i sprawdzalnym obiektywnie. Tak zdefiniowany interes prawny może posiadać w szczególności sąsiad nieruchomości, na której zaplanowano przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie interes prawny jest odpowiednikiem prawnie chronionego interesu i, jak sama nazwa wskazuje, musi mieć podstawy w konkretnym przepisie prawa materialnego, z którego można wywieść wpływ inwestycji na otoczenie (np. sąsiadujące z planowaną inwestycją nieruchomości). Dodatkowo, do prawidłowej identyfikacji stron postępowania taki stan faktyczny (wpływ inwestycji na otoczenie) musi zostać dowiedziony. Wobec nie uznania Pani Marii Dresler – Machoń za stronę nie uwzględniono jej sprzeciwu.

Wójt Gminy Walce uznając że, w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce, orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 98 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjecie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane”.


Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19a, 45-052 Opole w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia lub 14 dni od daty publicznego ogłoszenia .


Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 26-02-2009 r.

Wersja XML