Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub

Walce, dnia 06 lutego 2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-1/09

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

 


Działając na podstawie art. 49 ustwy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam
że w dniu 06.02.2009 r. Wójt Gminy Walce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”, na działkach nr: 631, 611, 518/2, 424, 1443, 493/2, 340, 440, 502, 285/6, arkusz mapy 2 obręb Grocholub oraz nr 744 arkusz mapy 3 obręb Grocholub.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Grocholub.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Wójta
mgr Helena Kochan
Zastępca Wójta
 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 06-02-2009 r.

Wersja XML