Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.

Walce, dnia  19 marca 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    V   sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  27 marca 2019 roku (środa) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;    PDFZmiana budżetu na 2019 rok_27.03.2019.pdf
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFZmiana WPF_27.03.2019.pdf
 3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2019 roku;                PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz granice obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku;PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół.pdf
 5. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów o raporcie stanu gminy.pdf
 6. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania regulaminu!.pdf
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium.pdf
 8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Walce. PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic.pdf
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                       Mateusz Burczyk

Wersja XML