Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul.Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku:

 

INSPEKTOR D/S BUDOWNICTWA

(określenie stanowiska)

 

wybrany  został  Pan Edward KOSZOREK , zamieszkały w Kędzierzynie-Koźlu

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pan Edward Koszorek spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba komunikatywna,

właściwie przedstawił swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

Wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.

  

                                                                                                   WÓJT

                                                                                       mgr Bernard Kubata
                                                                                             

  

Walce, dnia 20.08.2013r.

 

 


WÓJT GMINY WALCE

                                                          OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko inspektora d/s budownictwa w Urzędzie Gminy w  Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 
BAŃKOWSKI ZBIGNIEW

CZARNY WIESŁAW

KOSZOREK EDWARD

LUCKE MAREK

 
Maciowakrze

Głogówek

Kędzierzyn-Koźle

Walce

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 20 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18.

Walce, 2013-08-14

                                                                                      WÓJT GMINY
                                                                                                           mgr Bernard Kubata 


Wójt Gminy Walce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor ds. budownictwa
w Urzędzie Gminy w Walcach

 1. Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie minimum średnie pożądane wyższe o kierunku budowlanym,
- znajomość przepisów w zakresie szeroko rozumianego prawa samorządowego, prawa administracyjnego,
postępowania administracyjnego, prawa budowlanego i przepisów szczegółowych /bhp / oraz ustawy
prawo zamówień publicznych,
- umiejętności kosztorysowania robót budowlanych,
- praktyczna znajomość programów Word i Excel i internetu.

2. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B ,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na obsadzanym stanowisku urzędniczym.

3. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
    1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych na terenie gminy.
    2. Kompletowanie materiałów przedprojektowych.
    3. Zlecanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycje i remonty z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków jej wykonania.
    4. Koordynacja wykonawstwa inwestycji i remontów oraz nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych i materiałów.
    5. Organizowanie odbiorów inwestycji i remontów oraz udział w pracach komisji odbioru.
    6. Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych ze sprawami budownictwa.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – CV
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie w tym uprawnień budowlanych (np.: dyplom,
świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ),
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm.) o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458)

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
    1. Termin do 12.08.2013 r. do godz. 15.00
    2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor d/s budownictwa” należy składać osobiście w sekretariacie - pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce lub pocztową na w/w adres . Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %;
2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Walce 2013 – 08-02


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan   
Data wytworzenia: 2013-08-02

 

Wersja XML