Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PRACOWNIKA W REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA URZĘDU GMINY W WALCACH

Wójt Gminy Walce unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika w Referacie Infrastruktury, Gospodarki  Komunalnej i Rolnictwa, ogłoszony w dniu 16.07.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko można odebrać w  Sekretariacie pok. nr  8 w terminie 14 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
mgr Bernard Kubata

Walce, 02.08.2013r.

 

 


WÓJT GMINY WALCE OGŁASZA
nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach


I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

1. obywatelstwo polski
2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowana opinia;
5. wykształcenie średnie lub wyższe budowlane
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 4 letni staż pracy zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
8. uprawnienia budowlane
9. znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych;

II. Wymagania dodatkowe

1.sporządzanie kosztorysów budowlanych
2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
3. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
4. komunikatywność, samodzielność;
5. Posiadanie prawa jazdy kat. B
6. dyspozycyjność
7. dobra znajomość komputera oprogramowania MS Office (Word, Excel) i internetu
8. mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem koordynacją i nadzorem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w gminie w zakresie:
a) zaopatrzenia wsi w wodę w tym kontrola i ocena funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie gminy,
b) ochrony środowiska – budowa kanalizacji sanitarnych, oczyszczalni ścieków,
c) budowy i remontu dróg gminnych i wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych oraz ich utrzymanie,
d) przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadań realizowanych w zakresie referatu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
e) zlecanie, uzgadnianie i przygotowywanie projektów umów z wykonawcami na wykonanie inwestycji, remontów – przedkładanie propozycji Wójtowi Gminy po wcześniejszej akceptacji Radcy Prawnego,
f) nadzór nad wykonawcami - przestrzeganie terminów zawartych umów, rozliczanie zadań inwestycyjnych wspólnie z referatem księgowości.
2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
a/ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
b/ wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
c/ koordynacja robót w pasie drogowym;
d/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic;
e/ przeciwdziałanie niszczeniu dróg gminnych, ulic lokalnych
f/ przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
g/ modernizacji dróg gminnych , ulic lokalnych,
h/ realizacja planów finansowych gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych;
i/ przygotowywanie i zawieranie umów na roboty budowlane, usługi i dostawy związane z drogownictwem i oświetleniem ulicznym.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
- staż pracy i zatrudnienie ( świadectwa pracy lub inne dokumenty)
- posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów , zaświadczeń)
- niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
5. Oświadczenie o niekaralności, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej),
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych
1. Termin do 31.07.2013 r. do godz. 15.00
2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji” należy składać osobiście w sekretariacie - pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce lub pocztową na w/w adres . Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
1.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w p.pkt. 4 niniejszego ogłoszenia

Walce 2013 – 07 - 15Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Kubata      
Data wytworzenia: 2013-07-15

 

Wersja XML