Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Walcach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
został wybrany  Pan  Adam  GAWINEK
zamieszkały:  Krapkowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wymogi formalne określone w informacji o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba solidna, właściwie przedstawił swoja wiedzę oraz wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.

15.05.2013r.        

WÓJT GMINY
mgr Bernard Kubata


 Walce, 09.05.2013r.

 OGŁOSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy w Walcach  wpłynęły 3 oferty. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Termin rozmowy

 

GAWINEK ADAM

 OSIEKA ROMAN

 WILIŃSKI RAFAŁ

 

Krapkowice

 Walce

Krapkowice

 

godz. 1430

godz. 1430

godz. 1430

  Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

 
W Ó J T
mgr Bernard Kubata

 


WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na stanowisko urzędnicze INFORMATYK na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Walcach

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowaną opinia;
5. wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka;
8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN
12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
13. posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności SQL i FireBird;
14. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe
1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
2. komunikatywność, samodzielność;
3. umiejętność tworzenia stron internetowych;
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. Pełnienie funkcji administratora systemów.
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
e) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Gminy,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych (MS SQL, Firebird),
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
5. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
6. Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walce.
7. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
8. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych gminy oraz BIP
9. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem
10. Sprawować nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV).
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
- staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
- posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń),
- niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
5. Oświadczenie o niekaralności, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej),
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych.
1. Termin do 06.05.2013 r. do godz. 15.00
2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze informatyk” należy składać osobiście w sekretariacie - pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce lub pocztą na w/w adres. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:
1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
2. osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w p.pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

Walce, 2013–04–16

WÓJT GMINY
/-/mgr Bernard Kubata


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan  
Data wytworzenia: 2013-04-17

 

Wersja XML