Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.

Walce, dnia  25 luty 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    IV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu  27 luty 2019 roku (środa) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf PDFautopoprawka projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf
c) w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczcym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf PDFautopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczcym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf
d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury PDFprojekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII 177 09 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury.pdf
e) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach PDFprojekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach.pdf
f) w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów.pdf
g) w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze PDFprojekt uchwały w sprawie popracia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf
4) Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Wersja XML