Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

DOCInformacja o wynikach naboru.doc

Walce, 14.11.2011r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi i Kanalizacja” w Walcach został wybrany Pan Tomasz Linek zamieszkały: Żużela

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił  wymogi formalne określone w informacji o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba solidna, właściwie przedstawił swoja wiedzę oraz wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.
 

Wójt Gminy Walce
mgr Bernard KubataDOCOgłoszenie dot. naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.doc 


 Walce, 03.11.2011r.


 OGŁOSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi i Kanalizacja” w Walcach wpłynęło 8 ofert.

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:
 
 

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Termin rozmowy

LINEK  TOMASZ

Żużela

godz. 900

MICZKA  PAWEŁ

Stradunia

godz. 930


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie przeprowadzona
 
w dniu 07 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.Wójt Gminy Walce

mgr Bernard Kubata


 

DOCXNabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach..docx

WÓJT  GMINY   WALCE

O G Ł A S Z A

nabór na   KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU

BUDŻETOWEGO  „WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA”

w  WALCACH

 
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

     1) wymagania niezbędne:

         a/ wykształcenie wyższe lub średnie techniczne sanitarne lub budowlane

         b/ posiadanie obywatelstwa polskiego;

         c/ korzystanie z pełni praw publicznych;

         d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

         e/ nieposzlakowana opinia;

         f/ 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;                                

         g/  posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

         h/  posiadanie kwalifikacji zawodowych o specjalnościach wymienionych w pkt.a;

         i/  umiejętność obsługi komputera.

    2) wymagania dodatkowe:

         a/  dyspozycyjność;

         b/  łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;

         c/  umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

         d/ umiejętności gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający  prawidłowe funkcjonowanie jednostki

       ze  szczególnym uwzględnieniem przepisów

              -  ustawy o finansach publicznych

         -  ustawy  prawo zamówień publicznych,

              -  wiedza z zakresu prawa pracy,

              -  kodeksu postępowania administracyjnego,      

         e/ posiadanie prawa jazdy kat. B.

  2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

    1/  Kierowanie i nadzór nad pracą sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody           

    2/   Kierowanie i nadzór nad siecią kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni,

    3/   Koordynacja prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń ektroenergetycznych,   wodociągowych i kanalizacyjnych, 

    4/   usuwanie na bieżąco awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych

    5/   wydawanie warunków technicznych  na podłączenie wody i kanalizacji sanitarnej  oraz przygotowywanie warunków

          dla odbiorców wody i dostawców  ścieków,

    6/   Odbiór techniczny przekazywanych sieci i obiektów obcych wykonawców,

    7/   Przedkładanie Wójtowi planów  zakupu  urządzeń i  prac remontowych wymagających dodatkowych środków finansowych.

     8/  Sporządzanie corocznie kalkulacji i przedstawianie Wójtowi Gminy celem  określenia taryf  za wodę i  ścieki.

     9/   Współpraca z oczyszczalnią ścieków przy Zakładzie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach.

    10/   Organizowanie pracy zespołu pracowników,          

 

3. Wymagane dokumenty:

      a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:

         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą    z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach  samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)  oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  w dotychczasowych moich miejscach pracy  i nauki w celu: potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie  nieposzlakowanej opinii 

     b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie

         zobowiązany do dostarczenia   zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

     d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni; lub szkoły średniej

     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu);

     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

     h/ oryginał kwestionariusza osobowego   DOCkwestionariusz.doc.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

       a/ termin  26 październik 2011 rok do godz. 1500

b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach  pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.     z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy  i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii. 

 

  WÓJT GMINY  WALCE                    

  mgr Bernard Kubata

  Walce, 13-10-2011 r.                                                                                               

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML