Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.

Walce, dnia  5 luty 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    III   sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  13 luty 2019 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.pdf
   
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf
   
 3. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V.24.2011 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
   
 4. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X.76.2015 w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej .pdf
   
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola;PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.pdf
   
 6. w sprawie przedłużenia umowy najmu;PDFprojekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu - caritas.pdf
   
 7. w sprawie przedłużenia umowy najmu;PDFprojekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu .pdf
   
 8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;PDFprojekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych.pdf
   
 9. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach; PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej SPOZ w Walcach.pdf
   
 10. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
   
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niezależyte wykonywanie zadań przez Kierownika OPS.pdf
   
 12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na  2019 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf
   
 13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2019 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
                                         
 14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na 2019 rok; PDFprojekt uchwały plan pracy komisji stałych.pdf
   
 15.  zmieniająca uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Brożec.pdf
   
 16. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Ćwiercie.pdf
   
 17. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie  nadania statutu sołectwu Dobieszowice;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Dobieszowice.pdf
   
 18. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Grocholub.pdf
   
 19. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów;PDFprojekt uchway statut Kromołów.pdf
   
 20. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Rozkochów.pdf
   
 21. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Stradunia.pdf
   
 22. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce;PDFprojekt uchwały zmiana statutu Walce.pdf
   
 23. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie   nadania statutu sołectwu Zabierzów.PDFprojekt uchwały zmiana statutu Zabierzów.pdf
   

6.         Interpelacje, zapytania.

7.         Wolne wnioski i informacje.

8.         Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Mateusz Burczyk

 

 

Wersja XML