Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    II   sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok; PDFProjekt uchwały z uzasadnieniem_zmiana budżetu na 2018 rok.pdf

    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFProjekt uchwały_zmiana WPF .pdf

    c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFProjekt uchwały z objaśnieniami_WPF 2019-2025.pdf

    d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok;PDFProjekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem_10.12.2018.pdf

    e) zmieniająca uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe    odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych; PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI.282.2018 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy.pdf

  f) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok;PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla SZBWiK.pdf

  g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku;  PDFProjekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle.pdf

  h) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie   gminy Walce;PDFProjekt uchwały - dotacja dla Gminy Krapkowice_żłobki.pdf

  i) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”;PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII.299.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf

  j)  w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność .pdf

  k)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

  l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

 m) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet .pdf

 n) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad   tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać   składane projekty;PDFprojekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf

 o)  w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu  Kraina św. Anny.PDFprojekt uchwały w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce.pdf

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Mateusz Burczyk

Wersja XML